تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
18:37 یکشنبه 1400/09/14
Language : FA |
خانه / تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹

انتخاب واحد شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ لغایت پنج شنبه۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (۴روز) شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ پایان  کلاس ها پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ امتحانات پایان ترم یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ لغایت پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹

انتخاب واحد سه شنبه ۹۹/۱۱/۲۸ لغایت پنج شنبه ۹۹/۱۱/۳۰ ( ۳ ر وز) انتخاب واحد با تاخیر – حذف و اضافه یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۰ لغایت دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۱ (۲ روز)  (ورودیهای ۹۸ و قبل از آن) یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۰ (۱ روز) ( ورودیهای ۹۹ ) شروع کلاس ها یکشنبه ۹۹/۱۲/۰۳ امتحانات میان ترم …

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹

انتخاب واحد یکشنبه  ۹۹/۰۶/۱۶ لغایت سه شنبه ۹۹/۰۶/۱۸ ( ۳ ر وز) انتخاب واحد با تاخیر چهارشنبه ۹۹/۰۶/۱۹ حذف و اضافه دوشنبه ۹۹/۰۶/۲۴ لغایت چهارشنبه ۹۹/۰۶/۲۶   (۳ روز) شروع کلاس ها یکشنبه ۹۹/۰۶/۳۰ امتحانات میان ترم دوشنبه ۹۹/۰۸/۰۵ لغایت جمعه ۹۹/۰۹/۲۸ پایان کلاس ها جمعه  ۹۹/۱۰/۱۲ ( ورودی های قدیم)  جمعه …

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی ۹۹-۹۸

تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر انتخاب واحد  شنبه    ۹۹/۰۴/۲۸    انتخاب واحد با تاخیر یکشنبه  ۹۹/۰۴/۲۹ شروع کلاس‌های نظری بصورت مجازی یکشنبه  ۹۹/۰۴/۲۹ پایان  کلاس ها نظری بصورت مجازی شنبه  ۹۹/۰۶/۰۱ امتحانات پایان ترم یک شنبه ۹۹/۰۶/۰۲ لغایت پنج شنبه ۹۹/۰۶/۰۶  ( …

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

انتخاب واحد: یکشنبه ۹۸/۱۱/۰۶ لغایت پنج شنبه ۹۸/۱۱/۱۰ (۴ روز) انتخاب واحد با تأخیر: یکشنبه ۱۳/ ۹۸/۱۱ شروع کلاس‌ها: یکشنبه ۹۸/۱۱/۱۳ حذف و اضافه:یکشنبه۹۸/۱۱/۲۷ لغایت پنج شنبه ۹۸/۱۱/۳۰ (۴روز) شروع کلاسهای عملی (کارگاهها و آزمایشگاهها) : یکشنبه ۹۸/۱۲/۰۴ امتحانات میان ترم: یکشنبه ۹۹/۰۱/۲۴ لغایت پنجشنبه ۹۹/۰۲/۱۸ پایان کلاس های عملی (کارگاهها …

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

انتخاب واحد: دوشنبه ۹۸/۰۶/۱۱ لغایت پنج شنبه ۹۸/۰۶/۱۴ (۴ روز) انتخاب واحد با تأخیر: یکشنبه ۱۷/ ۹۸/۰۶ شروع کلاس‌ها: یکشنبه ۹۸/۰۶/۲۴ حذف و اضافه:دوشنبه۹۸/۰۷/۰۸ لغایت پنج شنبه ۹۸/۰۷/۱۱ (۴روز) شروع کلاسهای عملی (کارگاهها و آزمایشگاهها) : یکشنبه ۹۸/۰۷/۱۴ امتحانات میان ترم: یکشنبه ۹۸/۰۸/۱۹ لغایت پنجشنبه ۹۸/۰۹/۲۱ پایان کلاس های عملی (کارگاهها و آزمایشگاهها) : پنجشنبه ۹۸/۰۹/۲۸ امتحانات …

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی ۹۸-۹۷

انتخاب واحد :  چهارشنبه۹۸/۰۴/۱۲ لغایت پنج شنبه۹۸/۰۴/۱۳(۲روز) شروع کلاس‌ها : دوشنبه۹۸/۰۴/۱۷ شروع کلاس‌های عملی (کارگاهها و آزمایشگاهها ) : یکشنبه۹۸/۰۴/۲۳ پایان  کلاس ها :  پنج شنبه۹۸/۰۵/۲۴ امتحانات پایان ترم : یکشنبه ۹۸/۰۵/۲۷ لغایت دوشنبه۹۸/۰۶/۰۴(۶روز)

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

انتخاب واحد: یکشنبه ۹۷/۱۱/۰۷ لغایت چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ (۴ روز) انتخاب واحد با تأخیر: پنجشنبه ۱۱/ ۹۷/۱۱ شروع کلاس‌ها: یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ حذف و اضافه:یکشنبه۹۷/۱۱/۲۸ لغایت چهارشنبه ۹۷/۱۲/۰۱ (۴روز) امتحانات میان ترم: سه شنبه ۹۸/۰۱/۲۰ لغایت پنجشنبه ۹۸/۰۲/۱۹ (۲۳ روز) پایان کلاس های عملی: پنجشنبه ۹۸/۰۳/۰۹ امتحانات دروس عملی: یکشنبه ۹۸/۰۳/۱۲ لغایت پنجشنبه ۹۸/۰۳/۲۳ (۸ روز) پایان کلاس …

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

انتخاب واحد: یکشنبه ۹۷/۰۶/۱۸ لغایت چهارشنبه ۹۷/۰۶/۲۱ (۴ روز) انتخاب واحد با تأخیر: پنجشنبه ۲۲/ ۹۷/۰۶ شروع کلاس‌ها: یکشنبه ۹۷/۰۶/۲۵ حذف و اضافه:یکشنبه۹۷/۰۷/۰۸ لغایت چهارشنبه ۹۷/۰۷/۱۱ (۴روز) امتحانات میان ترم: یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۰ لغایت پنجشنبه ۹۷/۰۹/۲۹ پایان کلاس های عملی: پنجشنبه ۹۷/۰۹/۲۹ امتحانات دروس عملی: یکشنبه ۹۷/۱۰/۰۲ لغایت پنجشنبه ۹۷/۱۰/۱۳ پایان کلاس ها: پنجشنبه۹۷/۱۰/۱۳ امتحانات پایان ترم: …

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

انتخاب واحد: یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۸ لغایت پنجشنبه ۹۶/۱۱/۱۲ (۵روز) انتخاب واحد با تأخیر: یکشنبه ۹۶/۱۱/۱۵  شروع کلاس‌ها: شنبه ۹۶/۱۱/۱۴ حذف و اضافه:دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰ لغایت پنجشنبه ۹۶/۱۲/۰۳ (۴روز) امتحانات میان ترم: یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹ لغایت پنجشنبه ۹۷/۰۲/۲۰ پایان کلاس های عملی: پنجشنبه ۹۷/۰۳/۱۰ امتحانات دروس عملی: یکشنبه ۹۷/۰۳/۱۳ لغایت پنجشنبه ۹۷/۰۳/۲۴ پایان کلاس ها: جمعه ۹۷/۰۳/۲۵ امتحانات پایان …

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

انتخاب واحد: سه شنبه ۹۶/۰۶/۱۴لغایت پنجشنبه ۹۶/۰۶/۱۶ ویکشنبه ۹۶/۰۶/۱۹ لغایت دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۰(۵روز) انتخاب واحد با تأخیر: سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۱ لغایت پنجشنبه ۲۳/ ۹۶/۰۶ شروع کلاس‌ها: شنبه ۹۶/۰۶/۲۵ حذف و اضافه:دوشنبه۹۶/۰۷/۱۰لغایت پنجشنبه ۹۶/۰۷/۱۳(۴روز) امتحانات میان ترم: شنبه ۹۶/۰۸/۱۳لغایت پنجشنبه ۹۶/۰۹/۱۶ پایان کلاس های عملی: پنجشنبه ۹۶/۰۹/۳۰ امتحانات دروس عملی: شنبه ۹۶/۱۰/۰۲لغایت …

ادامه نوشته »