خانه / كتب در حال ترجمه

كتب در حال ترجمه

کتب در حال ترجمه توسط واحدهای دانشگاهی برحسب نامه های ارسالی از طرف ریاست محترم هیات امنا استان اصفهان در تاریخ های مختلف

برحسب نامه های ارسالی از طرف ریاست محترم هیات امنا استان اصفهان در تاریخ های مختلف جهت پرهیز از دوباره کاری در تالیف و ترجمه کتاب ، عناوین کتب در حال ترجمه توسط اعضای هیات علمی برخی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به شرح ذیل است . ردیف عنوان کتا ب تالیف /ترجمه واحد اقدام کننده شماره نامه هیات امنا استان اصفهان تاریخ نامه هیات امنا استان اصفهان ۱۲۸ DDOS Attacks Evolution, Detection Prevention, Reaction and Tolerance  ترجمه  فردوس  ۵۳۶۳-۱۴-۹۶/ دهـ  ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۲۷ social class in the 21th century-mike savage …

توضیحات بیشتر »