خانه / آرشيو اخبار و اطلاعيه / لیست دروس حذف شده قبل از حذف و اضافه نیمسال اول ۹۷-۹۶

لیست دروس حذف شده قبل از حذف و اضافه نیمسال اول ۹۷-۹۶

 

لیست دروس حذف کلاس شده نیمسال اول ۹۷-۹۶( قبل از حذف واضافه)

تذکر مهم:

دانشجویان گرامی توجه نمایند در صورتیکه دروس حذفی جزء دروس انتخابی آنان می باشد ، موظفند در حذف و اضافه در زمان مقرر شرکت نموده و به جای دروس حذف کلاس ، درس یا دروس جایگزین را انتخاب نمایند

گروه آموزشی

شماره درس

گروه

نام دروس حذف کلاس

نظری

عملی

دروس عمومی

۴۰۰۴۰۶

۲۴

ورزش ۱

۰

۱

دروس عمومی

۴۰۱۰۰۹

۱

زبان پیش دانشگاهی

۲

۰

دروس عمومی

۴۰۰۳۴۰

۳

ادبیات فارسی

۳

۰

دروس عمومی

۴۰۰۶۰۰

۱۴

دانش خانواده و جمعیت

۲

۰

دروس عمومی

۴۰۰۳۴۰

۶

ادبیات فارسی

۳

۰

دروس عمومی معارف

۱۰۱۱۳۵

۴

تفسیرموضوعی نهج البلاغه

۲

۰

دروس عمومی معارف

۱۰۱۱۳۵

۹

تفسیرموضوعی نهج البلاغه

۲

۰

دروس عمومی معارف

۱۰۱۱۳۵

۵

تفسیرموضوعی نهج البلاغه

۲

۰

دکترای اقتصاد سلامت

۲۰۹۳۰۸

۱

اقتصادکلان پیشرفته ۱

۲

۰

دکترای مکانیک

۴۰۶۱۰۱

۱

کنترل در رباتیک

۳

۰

دکترای مکانیک

۴۰۶۱۰۴

۱

هوش مصنوعی و سیستم های خبره

۳

۰

دکترای مکانیک

۴۰۶۰۲۵

۱

مقاومت مصالح پیشرفته

۳

۰

دکترای مکانیک

۴۰۶۰۹۸

۱

انتقال حرارت جابجایی

۳

۰

علوم پایه – ریاضیات

۹۱۴۰۳۹

۱

ریاضی مهندسی

۲

۰

علوم پایه – ریاضیات

۴۶۰۳۱۹

۱

ریاضی عمومی ۲

۳

۰

علوم پایه – ریاضیات

۴۶۳۸۰۳

۱

ریاضی ۷

۲

۰

علوم پایه – ریاضیات

۴۰۱۸۲۱

۲

ریاضی عمومی

۳

۰

علوم پایه – فیزیک

۹۱۲۸۰۳

۲

فیزیک الکتریسته ومغناطیس

۲

۰

علوم ورزشی

۲۱۴۷۵۳

۱

مبانی آناتومی حرکتی

۲

۰

کاردانی کامپیوتر

۹۱۲۷۰۴

۲

مبانی برنامه سازی وویژوال BASIC

۳

۰

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

۲۰۷۷۱۸

۳

اصول روانشناسی بالینی

۲

۰

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

۲۰۷۷۱۷

۱

روش تحقیق

۲

۰

کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی

۲۰۷۲۰۸

۳

آسیب شناسی و درمان اختلالات جنسی

۱

۱

کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی

۲۰۷۲۰۰

۲

کاربرد الگوهای خانواده وزناشویی درمانی ۱

۱

۱

کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی

۲۰۷۲۰۷

۲

خانواده درمانی متمرکز بر مشکلات کودکان ونوجوانان

۱

۱

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

۲۰۷۶۱۶

۲

انسان کامل در مکاتب مختلف

۲

۰

کارشناسی ارشد مشاوره (کلیه گرایشها)

۸۸۹۴۱۵

۴

نظریه ها وروش های مشاوره حرفه ای

۱

۱

کارشناسی ارشد مشاوره (کلیه گرایشها)

۸۸۹۴۱۳

۱

روانشناسی رشد پیشرفته

۲

۰

کارشناسی ارشد مشاوره (کلیه گرایشها)

۸۸۹۴۲۳

۲

موضوعات ومسائل اخلاقی درمشاوره

۲

۰

کارشناسی ارشد مشاوره (کلیه گرایشها)

۸۸۹۴۱۲

۱

نظریه ها وروش های مشاوره گروهی

۲

۱

کارشناسی ارشد مشاوره (کلیه گرایشها)

۸۸۹۴۰۱

۳

نظریه های پیشرفته مشاوره وروان درمانی

۳

۰

کارشناسی ارشد مشاوره (کلیه گرایشها)

۸۸۹۴۱۵

۱

نظریه ها وروش های مشاوره حرفه ای

۱

۱

کارشناسی ارشد مشاوره (کلیه گرایشها)

۸۸۹۴۱۲

۲

نظریه ها وروش های مشاوره گروهی

۲

۱

کارشناسی ارشد مشاوره (کلیه گرایشها)

۸۸۹۴۲۳

۳

موضوعات ومسائل اخلاقی درمشاوره

۲

۰

کارشناسی ارشد مشاوره (کلیه گرایشها)

۸۸۹۴۱۲

۴

نظریه ها وروش های مشاوره گروهی

۲

۱

کارشناسی ارشد مشاوره (کلیه گرایشها)

۸۸۹۴۱۲

۳

نظریه ها وروش های مشاوره گروهی

۲

۱

کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

۸۸۹۴۵۵

۲

خانواده و توانبخشی

۲

۰

کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

۸۸۹۴۵۱

۱

مشاوره با معلولین جسمی و روانی

۱

۱

کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

۸۸۹۴۵۱

۲

مشاوره با معلولین جسمی و روانی

۱

۱

کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

۲۱۶۵۰۱

۴

روش تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی

۲

۱

کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

۸۸۹۴۵۳

۲

مشاوره با معتادان

۱

۱

کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

۸۸۹۴۵۳

۱

مشاوره با معتادان

۱

۱

کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

۲۱۶۵۰۱

۱

روش تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی

۲

۱

کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

۸۸۹۴۵۴

۳

مشاوره با سالمندان

۱

۱

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

۸۸۹۴۴۵

۲

نظریه ها وروشهای مشاوره خانواده

۲

۱

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

۸۸۹۴۴۳

۴

سمینار مسائل خانواده و ازدواج

۲

۰

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

۸۸۹۴۴۱

۱

مشاوره ازدواج

۲

۱

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

۸۸۹۴۴۱

۲

مشاوره ازدواج

۲

۱

کارشناسی ارشد مکانیک

۴۰۸۱۱۵

۱

اتوماسیون صنعتی

۳

۰

کارشناسی ارشد مکانیک

۴۰۸۱۰۰

۱

ریاضیات مهندسی پیشرفته

۳

۰

کارشناسی ارشد مکانیک

۴۰۸۱۰۱

۱

مکاترونیک۱

۳

۰

کارشناسی ارشد مکانیک- تبدیل انرژی

۲۵۲۴۰۷

۱

انتقال حرارت هدایت

۳

۰

کارشناسی ارشد مکانیک- طراحی کاربردی

۴۶۵۶۳۸

۱

پایداری سیستم های مکانیکی

۳

۰

کارشناسی حقوق

۲۰۹۲۲۶

۲

حقوق تجارت (۳)اسناد تجاری

۲

۰

کارشناسی حقوق

۲۰۹۲۳۱

۳

حقوق مدنی(۵) خانواده

۳

۰

کارشناسی حقوق

۲۰۹۲۱۳

۷

حقوق بین الملل عمومی (۱)

۲

۰

کارشناسی حقوق

۲۰۹۲۲۰

۲

متون فقه(۱)

۲

۰

کارشناسی حقوق

۲۰۹۲۱۷

۳

حقوق اداری(۲)

۲

۰

کارشناسی حقوق

۲۰۹۲۰۷

۵

مالیه عمومی

۲

۰

کارشناسی حقوق

۲۰۹۲۳۶

۶

آئین دادرسی مدنی(۲)

۲

۰

کارشناسی حقوق

۲۰۹۲۷۵

۷

فلسفه حقوق

۱

۰

کارشناسی حقوق

۲۰۹۲۱۴

۳

حقوق بین الملل عمومی (۲)

۲

۰

کارشناسی حقوق

۲۰۹۲۴۷

۴

حقوق جزای اختصاصی(۱)

۳

۰

کارشناسی حقوق

۲۰۹۲۲۷

۲

حقوق تجارت (۴) ورشکستگی

۲

۰

کارشناسی راهنمایی و مشاوره

۲۰۷۱۱۷

۴

روانشناسی شخصیت

۲

۰

کارشناسی راهنمایی و مشاوره

۲۰۷۱۴۱

۲

روانشناسی خانواده

۲

۰

کارشناسی راهنمایی و مشاوره

۲۰۷۱۲۹

۶

آموزه های روانشناسی در قرآن

۲

۰

کارشناسی راهنمایی و مشاوره

۸۸۱۳۱۱

۴

آسیب شناسی روانی ۱

۲

۰

کارشناسی راهنمایی و مشاوره

۲۰۷۱۴۲

۴

نظریه ها ،اصول و فنون مشاوره و روان درمانی

۲

۱

کارشناسی راهنمایی و مشاوره

۲۰۷۱۲۹

۱

آموزه های روانشناسی در قرآن

۲

۰

کارشناسی راهنمایی و مشاوره

۲۰۷۱۳۲

۱

آسیب شناسی روانی ۲

۲

۰

کارشناسی راهنمایی و مشاوره

۸۸۱۳۱۱

۲

آسیب شناسی روانی ۱

۲

۰

کارشناسی راهنمایی و مشاوره

۲۰۷۱۳۱

۳

آسیب شناسی روانی ۱

۲

۰

کارشناسی راهنمایی و مشاوره

۲۰۷۱۳۵

۴

آزمون های روانشناختی ۱

۱

۱

کارشناسی راهنمایی و مشاوره

۲۰۷۱۳۵

۲

آزمون های روانشناختی ۱

۱

۱

کارشناسی راهنمایی و مشاوره

۲۰۷۱۳۲

۵

آسیب شناسی روانی ۲

۲

۰

کارشناسی راهنمایی و مشاوره

۲۰۷۱۳۶

۳

آزمون های روانشناختی ۲

۱

۱

کارشناسی راهنمایی و مشاوره

۲۰۷۱۴۱

۴

روانشناسی خانواده

۲

۰

کارشناسی عمران- عمران

۴۴۰۰۳۶

۲

روسازی راه

۲

۰

کارشناسی عمران- عمران

۴۴۰۰۱۳

۱

مصالح ساختمانی وآزمایشگاه

۱٫۵

۰٫۵

کارشناسی عمران- عمران

۴۴۰۰۸۱

۱

راه آهن

۲

۰

کارشناسی معماری

۶۰۲۰۴۰

۲

مقاومت مصالح و سازه های فلزی

۲

۰

کارشناسی مکانیک – طراحی جامدات

۴۶۰۳۱۵

۱

مقاومت مصالح ۳

۳

۰

کارشناسی مکانیک – طراحی جامدات

۴۶۲۳۱۰

۱

مکانیک موادمرکب

۳

۰

کارشناسی مکانیک-ساخت وتولید

۴۶۰۰۴۵

۱

طراحی وساخت قید وبست ها وفرامین

۳

۰

کارشناسی مهندسی برق

۴۱۲۹۴۴

۱

آزمایشگاه کنترل صنعتی

۰

۱

کارشناسی مهندسی برق

۴۶۰۴۲۳

۲

آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

۰

۱

کارشناسی مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

۴۱۶۳۸۷

۲

فیزیک پزشکی

۳

۰

کارشناسی مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

۴۱۶۵۰۴

۳

بیوفیزیک

۲

۰

کارشناسی مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

۴۱۶۳۰۳

۲

فناوری اطلاعات

۲

۰

کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدائی

۲۶۸۵۱۳

۱

تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی ۱

۱

۱

کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدائی

۲۶۸۵۰۳

۱

طراحی آموزش

۱

۱

کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدائی

۲۶۸۵۰۶

۱

آموزش ریاضی دوره ی ابتدائی

۱

۱

کارشناسی ناپیوسته تاسیسات

۴۰۶۸۲۲

۱

حرارت مرکزی باآب گرم باپروژه

۱

۱

کارشناسی ناپیوسته تاسیسات

۴۰۶۷۰۴

۱

تکنولوژی تاسیسات بهداشتی ۲

۰

۱

کارشناسی ناپیوسته تاسیسات

۴۰۶۸۲۵

۱

حرارت مرکزی باهوای گرم باپروژه

۱

۱

کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو

۴۶۶۸۲۸

۲

کارگاه مولدقدرت ۳

۰

۲

کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو

۴۶۶۸۲۵

۲

کارگاه شاسی وبدنه ۲

۰

۲

کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو

۴۶۶۸۱۶

۱

کارگاه انتقال قدرت اتوماتیک

۰

۲

کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو

۴۶۶۸۲۸

۱

کارگاه مولدقدرت ۳

۰

۲

کاردانی های مکانیک

۴۶۳۸۲۴

۱

ماشین های پرس

۱

۰

کاردانی های مکانیک

۴۶۳۸۲۳

۱

طراحی به کمک کامپیوترcad

۲

۱

کاردانی های مکانیک

۴۶۳۸۲۳

۲

طراحی به کمک کامپیوترcad

۲

۱

کارشناسی ارشد مهندسی ومدیریت منابع آب

۴۰۳۹۷۰

۱

سمینار وروش تحقیق

۲

۰

کارشناسی کامپیوتر

۹۱۵۰۹۶

۱

مبانی داده کاوی

۳

۰

کارشناسی کامپیوتر

۹۱۵۰۷۷

۱

طراحی الگوریتم ها

۳

۰

کارشناسی کامپیوتر

۹۱۵۰۷۸

۱

طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال

۳

۰

کارشناسی کامپیوتر

۹۱۵۰۸۲

۱

هوش مصنوعی و سیستم های خبره

۳

۰

۴۶۳۸۳۵

۱

کارگاه ساخت قالب های برشی

۰

۲

۴۶۳۸۳۷

۱

اصول طراحی و رسم قید و بندها

۱

۱

۴۰۱۷۱۶

۱

مدارهای الکتریکی

۲

۰

۴۶۶۸۱۷

۲

تکنولوژی سوخت رسانی ۲

۲

۰

۴۶۶۷۰۹

۱

کارگاه ساخت

۱

۱

۴۶۳۸۴۱

۱

کارگاه ساخت قید و بندها

۰

۲

۴۶۶۸۲۱

۲

تکنولوژی دستگاههای الکتریکی خودرو

۲

۰

۴۰۶۸۱۹

۲

تهویه مطبوع تابستانی ۱

۲

۰