خانه / اطلاعیه های مهم / برنامه زمانبندی و محل  آزمون کتبی ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی کلیه رشته و گرایش ها در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ واحد خمینی شهر

برنامه زمانبندی و محل  آزمون کتبی ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی کلیه رشته و گرایش ها در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ واحد خمینی شهر

ضمنا محل برگزاری آزمون کتبی  ارزیابی جامع در ساختمان کتابخانه مرکزی–طبقه اول– سالن دفاع

  و آزمون شفاهی طبق ساعت اعلام شده در دانشکده رشته  مربوطه برگزار می گردد

اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی

نام رشته گروه تخصصی

 

گرایش تخصصی

 

عنوان دروس امتحانی

 

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

(تیرماه)

ساعت برگزاری

 آزمون کتبی

 

تاریخ  برگزاری آزمون شفاهی (تیرماه)

 

ساعت برگزاری

 آزمون شفاهی

 

اقتصاد اقتصاد سلامت اقتصاد خرد پیشرفته ۶ ۰۸:۰۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
اقتصاد اقتصاد سلامت اقتصاد کلان پیشرفته ۶ ۱۳:۳۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
اقتصاد اقتصاد سلامت برنامه ریزی و توسعه  سلامت ۷ ۰۸:۰۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
اقتصاد اقتصاد سلامت اقتصاد سلامت پیشرفته ۷ ۱۳:۳۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی عمران سازه تکنولوژی عالی بتن ۶ ۰۸:۰۰ ۷ ۰۸:۰۰
مهندسی عمران سازه بتن پیش تنیده ۶ ۰۸:۰۰ ۷ ۰۸:۰۰
مهندسی عمران سازه پایداری سازه ها ۶ ۱۰:۳۰ ۷ ۰۸:۰۰
مهندسی عمران سازه دینامیک غیر خطی سازه ها ۶ ۱۰:۳۰ ۷ ۰۸:۰۰
مهندسی عمران سازه تحلیل غیر ارتجاعی سازه ۶ ۱۳:۳۰ ۷ ۰۸:۰۰
مهندسی عمران سازه بهینه سازی ۶ ۱۳:۳۰ ۷ ۰۸:۰۰
مهندسی مکانیک طراحی جامدات ریاضیات پیشرفته ۲ ۶ ۰۸:۰۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی مکانیک طراحی جامدات مباحث منتخب( شکل دهی) ۶ ۱۰:۳۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی مکانیک طراحی جامدات مکانیک مواد مرکب پیشرفته ۷ ۱۰:۳۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی مکانیک طراحی جامدات مباحث منتخب (تنش حرارتی) ۷ ۱۰:۳۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی مکانیک طراحی جامدات طراحی بهینه ۷ ۰۸:۰۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی مکانیک طراحی جامدات مکانیک محیط پیوسته ۱ ۷ ۱۰:۳۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی ریاضیات پیشرفته ۲ ۶ ۰۸:۰۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی کنترل پیشرفته ۱ ۶ ۱۰:۳۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی رباتیک پیشرفته ۷ ۰۸:۰۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی مباحث منتخب( بیومکانیک) ۷ ۱۰:۳۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی مباحث منتخب( شکل دهی) ۶ ۱۰:۳۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی طراحی بهینه ۷ ۰۸:۰۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی مباحث منتخب (تنش حرارتی) ۷ ۱۰:۳۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی طراحی و ساخت  پیشرفته به کمک رایانه ۷ ۱۰:۳۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی مکانیک مواد مرکب پیشرفته ۷ ۰۸:۰۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی سیستمهای انرزی انرژی و محیط زیست تحلیل سیستمهای انرژی ۶ ۰۸:۰۰ ۱۴ ۱۰:۰۰
مهندسی سیستمهای انرزی انرژی و محیط زیست مدل سازی انرژی ۷ ۰۸:۰۰ ۱۴ ۱۰:۰۰
مهندسی سیستمهای انرزی انرژی و محیط زیست برنامه ریزی ریاضی پیشرفته ۷ ۱۳:۳۰ ۱۴ ۱۰:۰۰
مهندسی سیستمهای انرزی انرژی و محیط زیست انرژی ومحیط زیست ۶ ۱۳:۳۰ ۱۴ ۱۰:۰۰
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ریاضیات پیشرفته ۲ ۶ ۰۸:۰۰ ۱۴ ۱۰:۰۰
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ریاضیات پیشرفته ۲ ۶ ۰۸:۰۰ ۱۴ ۱۰:۰۰
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی انتقال حرارت در مقیاس میکرونانو ۶ ۱۰:۳۰ ۱۴ ۱۰:۰۰
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی توربین گاز وموتور جت ۶ ۱۰:۳۰ ۱۴ ۱۰:۰۰
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ترمودینامیک پیشرفته ۷ ۰۸:۰۰ ۱۴ ۱۰:۰۰
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی سوخت و احتراق پیشرفته ۷ ۰۸:۰۰ ۱۴ ۱۰:۰۰
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی مواد نانو برای انرژی ۷ ۱۰:۳۰ ۱۴ ۱۰:۰۰
مشاوره بررسی مقایسه ای نظریه های مشاوره و روان درمانی ۷ ۱۰:۳۰ ۷ ۱۴:۰۰
مشاوره نظریه ها و روشهای مشاوره ازدواج ۶ ۱۰:۳۰ ۷ ۱۴:۰۰
مشاوره بررسی مقایسه ای نظریه هاو روشهای مشاوره تحصیلی و شغلی ۶ ۰۸:۰۰ ۷ ۱۴:۰۰
مشاوره طرح های تجربی تحقیق و تحلیل اطلاعات ۷ ۰۸:۰۰ ۷ ۱۴:۰۰
مهندسی برق قدرت منابع تغذیه و شارژرها ۷ ۱۰:۳۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی برق قدرت الکترونیک قدرت ۲ ۷ ۱۳:۳۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی برق قدرت سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر ۶ ۱۰:۳۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی برق قدرت مباحث ویژه ۷ ۰۸:۰۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی برق قدرت روشهای نوین در کنترل مبدلهای الکترونیک قدرت ۶ ۱۳:۳۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی برق قدرت ریزسیستم ها و ریز مولدها ۶ ۰۸:۰۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی برق قدرت انرژی های تجدیدپذیر ۷ ۱۵:۳۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی برق قدرت ماشینهای الکتریکی مدرن  

۶

۱۰:۳۰ ۱۴ ۰۸:۰۰
مهندسی پزشکی بیومکانیک مباحث پیشرفته در مدلسازی سیستمهای حیاتی ۶ ۰۸:۰۰ ۱۴ ۱۳:۳۰
مهندسی پزشکی بیومکانیک مباحث منتخب در طراحی و بهینه سازی در بیو مکانیک ۶ ۱۰:۳۰ ۱۴ ۱۳:۳۰
مهندسی پزشکی بیومکانیک روش اجزاء محدود ۲ ۷ ۰۸:۰۰ ۱۴ ۱۳:۳۰
مهندسی پزشکی بیومکانیک ویسکوالاستیسیته و رئولوژی مواد حیاتی ۷ ۱۰:۳۰ ۱۴ ۱۳:۳۰