قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / شماره تلفن های دانشگاه با امکان مرتب سازی وجستجو

شماره تلفن های دانشگاه با امکان مرتب سازی وجستجو

نام حوزهسمتنام و نام خانوادگیشماره تلفن
حوزه ریاستریاست دانشگاهدکتر پیمان داوری -
حوزه ریاسترئیس دفتر ریاستاحمد هوازاده۲- ۲۲۰۰
حوزه ریاستمدیر حراستاصغر محمدنژاد۲۲۰۴
حوزه ریاستمسئول حفاظت فیزیکیسید شهاب عماد الساداتی۲۲۲۱
حوزه ریاستاداره گزینشمهندس مهدی رفیعی۲۳۹۱
حوزه ریاستمدیر روابط عمومیحسین رحیمی۲۲۰۶
حوزه ریاستکارشناس روابط عمومیمرتضی رامک۲۲۳۳-۲۲۰۷
حوزه ریاستمسئول امورحقوقی علی اسدی ۲۲۷۲
حوزه ریاستکارشناس امور شاهد و ایثارگرمهندس محمدحسن عمادی۲۳۰۰
حوزه ریاستمدیر فناوری اطلاعاتمهندس جعفرعلیشاهی ۲۴۵۸
حوزه ریاستمسئول وب سایت مهندس حسنعلی روح اللهی۲۴۵۲
حوزه ریاستمرکز بین المللی مطالعات و تحقیقات سنگ های ساختمانیدکتر پیمان قاسمی۲۴۷۹
حوزه ریاستمرکز بین المللی مطالعات و تحقیقات سنگ های ساختمانی۲۲۸۵
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمعاون علمی آموزشی و پژوهشیدکتر علی حیدری۲۵۹۵
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمسئول دفتر معاونزهره مختاری۲۵۹۹
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیاداره کارگزینی هیأت علمیحسن شریفیانا- محمدرضا قاسمی۲۲۵۴
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمدیر خدمات آموزشیمهندس فرهاد ملک محمدی۲۴۴۷
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیرئیس اداره برنامه ریزی درسیمجتبی سلیمانی۲۲۹۹
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمسئول امور تائیدیه ها و ریزنمرات ( دانش آموخته گان دانشگاه )محسن صاقیان۲۴۹۵
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمسئول اداره امتحانات و نمراتابوطالب خیرخواهان۲۲۲۲
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس اداره امتحانات و نمراتمهندس محمدحسن عمادی۲۳۰۰
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمسئول ثبت نام و پذیرش دانشجویان جدیدالورودمحبوبه جندقی۲۳۰۳-۲۳۰۱
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس رشته های*
کاردانی : کامپیوتر ، الکتروتکنیک - برق صنعتی
کارشناسی پیوسته : مهندسی برق ( قدرت ، کنترل) و کامپیوتر - کارشناسی ناپیوسته : مهندسی برق (شبکه های انتقال و توزیع) و کامپیوتر
کارشناسی ارشد : مهندسی برق گرایشهای (قدرت ، الکترونیک ، سیستمهای قدرت و سیستمهای انرژی الکتریکی) مکانیک ساخت وتولید،طراحی کاربردی،سیستمهای انرژی تجدید پذیر،مهندسی خودرو، مهندسی نفت - دکتری : مهندسی برق- قدرت، عمران، مکانیک کلیه گرایشها
محمد عسکری۲۴۶۱
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس رشته های*
کارشناسی پیوسته: مهندسی پزشکی (بیوالکتریک ، بیومکانیک) و مهندسی ورزش
کارشناسی ناپیوسته : مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
کارشناسی ارشد : آمار اقتصادی اجتماعی ، سیستمهای اقتصادی اجتماعی ،تبدیل انرژی ،
مهندسی برق کنترل و مهندسی پزشکی - دکتری : مهندسی پزشکی (بیومکانیک )
مهدی حاج حیدری۲۳۶۲
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمسئول امور آموزشحجت اله فتاحی۲۵۳۸
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس رشته های:
کاردانی: تاسیسات( تهویه مطبوع)، ساخت و تولید(ماشین ابزار- قالبسازی)،مکانیک خودرو-نقشه کشی عمومی - کارشناسی پیوسته: مهندسی مکانیک ( سیالات – جامدات ) مهندسی هوافضا و مهندسی نفت(کلیه گرایشها) - کارشناسی ناپیوسته: مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی ، تکنولوژی ساخت و تولید( ماشین ابزار ) و تکنولوژی مکانیک خودرو
سیامک گلبان۲۵۴۱
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس رشته های*
کارشناسی پیوسته: مهندسی عمران و معماری - کارشناسی ناپیوسته : مهندسی اجرایی عمران - کارشناسی ارشد: مهندسی عمران،مهندسی برق ماشینهای الکتریکی،مکاترونیک
احمدرضا عسکری۲۵۴۰
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس رشته های * کارشناسی پیوسته : وانشناسی
کارشناسی ناپیوسته : آموزش و پرورش ابتدایی - دکتری : اقتصاد اسلامی ، اقتصاد سلامت ، مشاوره
قدیرعلی صالحی۲۲۹۷
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس رشته های*
کارشناسی پیوسته : اقتصاد بازرگانی – اقتصاد نظری و حقوق - کارشناسـی ارشد : روان شناسـی بالینی ، روانشناسـی خانواده درمانـی ،سنجش و اندازه گیری (روان سنجی) و روانشناسی صنعتی و سازمانی
مجتبی صرامی۲۲۹۸
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس رشته های *
کاردانی: حسابداری -کارشناسی پیوسته : راهنمایی و مشاوره ، مددکاری اجتماعی و علوم ورزشی -کارشناسی ارشد : مشاوره و راهنمایی ، مشاوره خانواده ، معارف اسلامی و حقوق( حقوق خانواده ) ، روانشناسی اسلامی(مثبت گرا) ،مشاوره توانبخشی ، روانشناسی شخصیت، توسعه اقتصادی ، اقتصاد انرژی ، بانکداری اسلامی ،فقه و حقوق اقتصادی ، روانشناسی ورزش ، اقتصاد و تجارت الکترونیک ،جامعه شناسی انقلاب اسلامی
سید محسن موسوی۲۲۹۶
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاون توسعه مدیریت و منابعدکتر شهرام قهرکی۲۵۹۸
معاونت توسعه مدیریت و منابعمسئول دفتر معاونزهره مختاری۲۵۹۹
معاونت توسعه مدیریت و منابعمدیر امور مالیقدرت اله حبیب زاده۲۲۴۱
معاونت توسعه مدیریت و منابعرئیس اداره امور اداری و منابع انسانیرسول نورمحمدی۲۲۸۰
معاونت توسعه مدیریت و منابعرئیس اداره حسابداریمهدی حیدری۲۲۴۴
معاونت توسعه مدیریت و منابعمسئول رسیدگی اسناد و صدور سند و مسئول اموالفریدون واصفیان۲۲۴۷
معاونت توسعه مدیریت و منابعحسابداری مالی وصدور چکابوالفضل شریعتی۲۲۳۰
معاونت توسعه مدیریت و منابعمسئول حقوق و دستمزدحسن حاج حیدری۲۲۴۲
معاونت توسعه مدیریت و منابعحسابدار ، متصدی صدور اسناد دریافت و مسئول انبار ریالی هادی همتی۲۲۲۴
معاونت توسعه مدیریت و منابعمسئول امور قراردادهاناصر دادار۲۲۳۷
معاونت توسعه مدیریت و منابعحسابدار و امور بایگانی اداری مالینادعلی علیرضایی۲۴۹۱
معاونت توسعه مدیریت و منابعمتصدی امور قراردادها و حسابدارحسن حیدری۲۲۴۶
معاونت توسعه مدیریت و منابعرئیس صندوق رفاه دانشجوییمحسن حاجیان۲۲۴۵
معاونت توسعه مدیریت و منابعصندوق رفاه دانشجوییمحمدرضا رضایی۲۲۴۹-۲۳۰۴
معاونت توسعه مدیریت و منابعکارشناس صندوق رفاهعلی حجاری زاده۲۲۵۰
معاونت توسعه مدیریت و منابعرئیس حسابداری دانشجوییمجتبی فروزان۲۲۵۱
معاونت توسعه مدیریت و منابعحسابداری دانشجوییمحمدحسن شایان فر۲۲۵۲
معاونت توسعه مدیریت و منابعحسابداری دانشجوییفاطمه سرخی۲۲۵۳
معاونت توسعه مدیریت و منابعرئیس کارگزینی کارکنانحجت اله پور محمدی۲۲۵۵
معاونت توسعه مدیریت و منابعدبیر کمیته بیمه و رفاهسعید جوانی۲۲۵۶
معاونت توسعه مدیریت و منابعمسئول رستوران زیتون۲۴۰۳
معاونت توسعه مدیریت و منابعمسئول تدارکاتابراهیم بگدلی۲۲۷۰
معاونت توسعه مدیریت و منابعمتصدی تدارکاتمرتضی ابوطالبی۲۲۷۱
معاونت توسعه مدیریت و منابعامور نقلیهقنبرعلی فخاری۲۴۷۰
معاونت توسعه مدیریت و منابعمسئول دبیرخانهمرضیه کریمی۲۲۶۰
معاونت توسعه مدیریت و منابعدبیرخانه فرزانه قلیزاده۲۲۶۲-۲۲۶۱
معاونت توسعه مدیریت و منابعنامه رساننوراله مومنی۲۲۴۸
معاونت توسعه مدیریت و منابعانبارعبدالرسول عمادی۲۲۶۹
معاونت توسعه مدیریت و منابعشرکت تعاونی مصرف کارکنان-۲۵۳۴
معاونت توسعه مدیریت و منابعتاکسی تلفنی-۲۲۳۹
معاونت توسعه مدیریت و منابعبانک ملی شعبه دانشگاه-۲۲۸۳
معاونت دانشجویی و فرهنگیمعاون دانشجویی و فرهنگیحجت الاسلام والمسلمین موسوی۲۶۰۱
معاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول دفتر معاونتزهره مختاری۲۵۹۹
معاونت دانشجویی و فرهنگیمدیر امور دانشجوییمهدی مجیری۲۴۱۰
معاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس نقل و انتقالاتیوسف معصومی۲۴۱۱
معاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس امور دانشجوئیرسول قربانی۲۳۸۷
معاونت دانشجویی و فرهنگیرئیس اداره امور دانش آموختگاناکرم مالکی۲۴۱۲
معاونت دانشجویی و فرهنگیمتصدی اموردانش آموختگانفرحناز قربانی ۲۴۱۳
معاونت دانشجویی و فرهنگیمتصدی امور دانش آموختگانفرحناز مسعودیان۲۴۱۵
معاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول سلف‌سرویسرسول علی اکبری۲۴۱۴
معاونت دانشجویی و فرهنگیآشپزخانه سلف سرویس-۲۲۸۶
معاونت دانشجویی و فرهنگیایاب و ذهاب دانشجوییروح اله پریشانی۲۴۲۱
معاونت دانشجویی و فرهنگیدبیر کمیته انضباطی دانشجوییمهدی مجیری۲۴۱۰
معاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول خوابگاهمهدی زراوشان۲۴۳۶
معاونت دانشجویی و فرهنگیمتصدیان خوابگاهحسن شفایی - محمدرضا ابراهیمیان۲۴۳۶
معاونت دانشجویی و فرهنگیدفتر فرهنگی خوابگاهمحمد زمانی۲۴۴۵
معاونت دانشجویی و فرهنگیبوفه خوابگاه-۲۴۴۸
معاونت دانشجویی و فرهنگیدفتر مشاوره و راهنمایی دانشجوییفرخنده رجبی۲۳۹۴-۲۲۲۶
معاونت دانشجویی و فرهنگیانتشارات ( آلاچیق )-۲۲۲۷
معاونت دانشجویی و فرهنگیپارکینگ-۲۴۱۹
دفتر فرهنگ اسلامیمدیرفرهنگی و اجتماعیسیدمحسن موسوی زاده۲۲۰۸
دفتر فرهنگ اسلامیکارشناس کانون قرآن و عترت برادرانسیدمحسن موسوی‌زاده۲۲۰۸
دفتر فرهنگ اسلامیکارشناس دفتر فرهنگ اسلامی برادرانمحسن کمالی۲۴۵۰
دفتر فرهنگ اسلامیکارشناس دفتر فرهنگ اسلامی خواهرانمریم پیمانی۲۲۱۱
دفتر فرهنگ اسلامیکارشناس کانون قرآن و عترت خواهرانفاطمه آقایی۲۲۰۹
دفتر فرهنگ اسلامیمسئول ستاد اقامه نمازمحمد زمانی ۲۲۳۶
دفتر فرهنگ اسلامیکارشناس ستاد اقامه نماز۲۴۵۱
دفتر فرهنگ اسلامینوارخانه دفترفرهنگ اسلامی-۲۵۱۸
دفتر فرهنگ اسلامیمسجد النبی-۲۵۸۴
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمدیر خدمات پژوهشیاصغر نیکبخت۲۴۶۳
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس امور پژوهشی و دفتر علم و علم سنجیمرتضی حاج هاشمی۲۳۹۹
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناسان تحصیلات تکمیلیداود سمیعی فر۲۴۵۷
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناسان تحصیلات تکمیلیمهدی حاج هاشمی۲۴۵۷
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس اداره ارتباط با صنعت و جامعهنوراله شیخ۲۶۱۸
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمجله تخصصی مکانیکپریسا کامرانیان۲۳۳۸
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمدیر مرکز رشد واحدهای فناوریدکترمهدی نصری۲۶۰۶
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس مرکز رشد واحدهای فناوریسید محمدحسن میردامادی۲۶۰۵
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمسئول کتابخانهحمیرا بنیانیان۲۴۵۹
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناسان کتابخانه و میزامانت نوشین صرامی۲۴۶۰
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس امور کتابخانه ( مرجع )زهرا جعفرپور۲۴۶۲
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیرئیس اداره کارگاه ها و آزمایشگاه ها-آزمایشگاههای هیدرولیک و پنوماتیک-عملیات حرارتی-مدیرمرکز ارتقاء شایستگی دانشجویانSCD(فنی و حرفه ای)مهندس مهرداد آقاجانی۲۵۵۷
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس آزمایشگاههای فیزیک دو- کنترل-اندازه گیری و مدارمهندس مصطفی نقدعلی۲۴۸۱
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس آزمایشگاههای ماشین های الکتریکی یک- فشارقوی مهندس عبدالرسول عشقی۲۲۳۸
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس آزمایشگاههای ماشین های الکتریکیدو –مبانی مهندسی برق-رله و حفاظت-کارگاه برقمهندس علیمحمد حاجیان۲۴۶۶
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس آزمایشگاه های فیزیولوژی - شیمی – شیمی آلی -سیالات مخزن-سنگ مخزنمهندس محسن گوهری۲۴۷۴
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس آزمایشگاههای فیزیک یک-فیزیک مکانیک و حرارت-الکترونیک یک و دومهندس کریم ماندگاری۲۴۷۷
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیآبدارخانه مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی -۲۴۷۵
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمسئول کارگاه ها و آزمایشگاه های مکانیک و عمران -آزمایشگاههای مکانیک سیالات –انتقال حرارت-تاسیساتمهندس امیر رضا رادهوش۲۴۸۳
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس مجموعه کارگاه‌های عمرانمهندس محمد علی جامی۲۵۵۲
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس آزمایشگاههای مقاومت مصالح – دینامیک و ارتعاشات - ترمودینامیکعبدالرضا شومالی ۲۴۸۲
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناسان مجموعه کارگاه ماشین ابزار و ابزار سازی- کارگاه ماشین‌های CNCنجف علی حاج حیدری –ابراهیم سلحشور۲۴۸۵
معاونت علمی آموزشی و پژوهشی کارشناس مجموعه کارگاههای جوشکاری ورقکاری- ریخته‌گری -مدلسازیمهندس محسن ربانی فر۲۴۸۷
معاونت علمی آموزشی و پژوهشی کارشناس مجموعه کارگاه های مکانیک خودرومهندس مجتبی اسماعیلی ۲۵۵۶
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیانجمن علمی برق-۲۳۹۲
معاونت عمرانیمشاور ریاست در امور عمرانیمهندس تقی مهندس۲۵۳۰
معاونت عمرانیکاردان دفتر فنیمهندس امرا… عشقی۲۵۳۱
معاونت عمرانیرئیس اداره تعمیرات و کارشناس دفتر فنی ( مکانیک )مهندس حمیدهارونی۲۵۳۲
معاونت عمرانیدفتر سرویس و نگهداری تأسیسات برقیمهندس عبدالرسول عشقی۲۵۳۵
معاونت عمرانینأسیسات عمومیحسینعلی شومالی۲۵۳۵
معاونت عمرانینأسیسات عمومی و پمپاژخانهحسن حاج کرمی۲۲۸۷-۲۵۳۵
اداره کل برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیانمدیر کل برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان-۲۲۹۲
اداره کل برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیانکارشناس برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیانمسعود معصومی۲۲۱۵
اداره کل برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیانکارشناس دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی کوتاه مدتمهندس داود نیک سرشت۲۲۵۸
دانشکده مهندسی مکانیکریاست دانشکده دکتر فرشید آقاداودی۲۳۴۰
دانشکده مهندسی مکانیکمدیر گروه مهندسی نفت ، مکانیک خوردو ، تاسیساتدکترمختاریان۲۳۳۳
دانشکده مهندسی مکانیکاداره پژوهش دانشکدهدکتر پیرمرادیان۲۳۲۱
دانشکده مهندسی مکانیکمعاونت علمی آموزشی و پژوهشیدکترحیدری۲۵۶۹
دانشکده مهندسی مکانیکمدیر گروه ساخت و تولید کلیه مقاطع ، نقشه کشی عمومی و مهندسی هوافضا - فرآوری سنگ های ساختمانیدکتر عابدین زاده۲۳۰۵
دانشکده مهندسی مکانیکمدیرگروه تحصیلات تکمیلی مهندسی مکانیک و کارشناسی مکانیکدکترهاشمیان۲۵۲۴
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر لوح موسوی، مهندس نیک نژادی، مهندس مدنی ۲۳۲۳
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر هراتیان، مهندس نعمت الهی۲۳۳۲
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکترکوهی ، مهندس تاجی ۲۳۲۶
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی مهندس محمدی، مهندس شایان۲۳۲۷
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی خانم دکتر فرهت نیا ، دکتر رسولی۲۳۳۰
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر نقوی۲۵۶۶
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر رحیمی۲۵۶۵
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر مهماندوست۲۵۶۳
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی مهندس صابونی۲۳۲۲
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر طغرایی۲۳۲۸
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر افتخاری۲۵۶۷
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی خانم دکتر خسروی۲۳۲۹
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر کلاهدوز۲۳۳۱
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر عجبی نایینی۲۳۲۱
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکترکشاورزی۲۵۶۸
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر فضیلتی۲۴۳۲
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر جباری۲۳۲۰
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر میرمحمد صادقی ، مهندس سهیلی۲۳۱۹
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر فرید زاده ، دکتر کشاورز۲۳۳۹
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی ۲۲۳۲
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی مهندس شمشیری۲۳۲۴
دانشکده مهندسی مکانیکدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریحجت الاسلام والمسلمین فاتحی۲۳۴۱
دانشکده مهندسی مکانیکباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگاندکتر آقاداودی۲۳۵۰
دانشکده مهندسی مکانیکدفتر تشکیل کلاس‌ها ی دانشکده رحمان فتحی۲۵۷۰
دانشکده مهندسی مکانیککافی نت دانشکده مکانیکعلیرضا عطوفی۲۵۱۰
دانشکده مهندسی مکانیکسایت دانشکده مکانیکعلیرضا عطوفی۲۵۱۴
دانشکده مهندسی مکانیکانتشارات دانشکده -۲۵۲۵
دانشکده مهندسی مکانیکآبدارخانه دانشکده مکانیک-۲۲۶۵
دانشکده مهندسی عمرانمدیر گروه عمراندکتر رئیسی۲۵۶۴
دانشکده مهندسی عمرانمدیر گروه معماریمهندس شیخ بهائی ۲۵۲۷
دانشکده مهندسی عمرانرئیس اداره پژوهش دانشکدهدکتر جابر زاده۲۵۲۲
دانشکده مهندسی عمرانعضو هیأت علمی دکتر آقایی۲۵۲۱
دانشکده مهندسی عمرانعضو هیأت علمی مهندس عباس زاده۲۵۲۳
دانشکده مهندسی عمرانعضو هیأت علمی دکتر طلایی طبا۲۳۴۶
دانشکده مهندسی عمرانعضو هیأت علمی دکتر ریاحی ۲۵۲۷
دانشکده مهندسی عمراندفتر تشکیل کلاس های دانشکده عمرانمحسن رمضانی۲۴۰۸
دانشکده مهندسی عمرانسایت دانشکده عمرانمحسن رمضانی۲۴۰۸
دانشکده مهندسی عمرانآبدارخانه دانشکده عمران-۲۲۶۴
دانشکده فنی‌ومهندسیریاست دانشکده جواد اشکبوس۲۳۱۸
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی دکتر دولتشاهی۲۳۰۶
دانشکده فنی‌ومهندسیمدیر گروه کامپیوترمهندس اسلامی۲۳۴۵
دانشکده فنی‌ومهندسیمدیرگروه ریاضی و آمار اقتصادی و اجتماعیدکتر جهانگیری۲۳۷۵
دانشکده فنی‌ومهندسیمدیر گروه مهندسی برق دکتر خدادادی ۲۳۹۶
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی دکتر ارشادی۲۳۴۴
دانشکده فنی‌ومهندسیمعاون آموزشی و دانشجوئی دانشکده ، مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی پزشکی دکتر نصری۲۳۵۸
دانشکده فنی‌ومهندسیمدیر گروه فیزیکجواد اشکبوس۲۳۱۸
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی دکتر قبادی۲۳۵۶
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی خانم مهندس محرری۲۳۵۲
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی مهندس عموتقی ،دکتر اعظمیان۲۳۳۵
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی مهندس جبارزارع ، دکتر توکلی۲۳۶۱
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی مهندس صلواتی ۲۳۴۸
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی دکتر شجاعیان۲۳۴۳
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی مهندس بیک۲۳۵۳
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی دکتر رضایی ، حکیم ، الهیاری ، فرجی۲۳۵۵
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی خانم دکترصادقی ، خانم مهندس لطفی۲۴۰۷
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی دکتر اکبری ، مهندس مرادی۲۳۴۷
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی خانم دکتر جبروتیان ، دکتر مهیاری نیا ۲۳۵۷
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی دکتر اخوان ، روح الهی ۲۳۵۹
دانشکده فنی‌ومهندسیرئیس اداره پژوهش دانشکدهدکتر سیدمهدی بهاری زاده۲۳۹۷
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی مهندس عموهادی۲۳۵۱
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی مهندس رضائیان ۲۳۶۳
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی خانم مهندس نصری۲۳۵۶
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی منتظری۲۳۶۰
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی خانم دکتر باقربوم ، خانم دکتر شریف دوست ، دکتر طباطبائی۲۳۹۵
دانشکده فنی‌ومهندسیدفتر تشکیل کلاس های دانشکده علیرضا ارفع الرفیعی۲۳۰۸
دانشکده فنی‌ومهندسیسایت دانشکده فنی و مهندسیمهدی نیکبخت۲۳۵۴
دانشکده فنی‌ومهندسیانتشارات دانشکده فنی ومهندسی-۲۴۴۹
دانشکده فنی‌ومهندسیآبدارخانه دانشکده فنی و مهندسی-۲۲۶۶
دانشکده علوم‌انسانیریاست دانشکدهخلیل ملک احمدی۲۳۶۶
دانشکده علوم‌انسانیمعاون آموزشی دانشجویی دانشکدهدکتر فقیه ایمانی۲۳۸۹
دانشکده علوم‌انسانیمدیر گروه اقتصاد و کاردانی حسابداریخانم دکتر حافظی۲۳۸۳
دانشکده علوم‌انسانیمدیر گروه روانشناسیدکتر گرجی۲۳۶۹
دانشکده علوم‌انسانیمدیر گروه حقوقدکتر عبداللهی۲۳۹۰
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی تبریزی۲۳۷۷
دانشکده علوم‌انسانیمدیر گروه مددکاری اجتماعی ، کارشناسی ارشد جامعه شناسی ورزشی و انقلاب اسلامیخانم دکتر امین جعفری۲۳۸۸
دانشکده علوم‌انسانیمدیرگروه دروس معارفدکتر جعفری۲۳۸۱
دانشکده علوم‌انسانیمدیرگروه دروس عمومی ، کارشناسی آموزش ابتدائیملک احمدی۲۳۶۶
دانشکده علوم‌انسانیمدیر گروه مشاورهدکتر جواد زاده۲۳۹۴
دانشکده علوم‌انسانیمسئول نظارت و ارزشیابی و کارشناس رشته حقوقمهندس منصور نقدعلی۲۵۴۵
دانشکده علوم‌انسانیرئیس اداره پژوهش دانشکدهسیدامیرصدر صهری۲۴۹۳
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی خانم دکتر رضایی۲۳۸۵
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی کلوانی ، شیرانی۲۳۷۴
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی دکتر رجبی۲۳۸۲
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی دکتر مسائلی ، دلائلی۲۳۶۷
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی سمیعی ، خانم صدری۲۳۸۳
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی خانم وطن خواه، خانم بهادرانی۲۳۷۹
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی دکتر قهرکی ، دکتر خلیفه سلطانی ، تابش ، جمشیدی۲۳۷۲
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی دکتر هادیان ۲۳۶۷
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی خانم دکترکرباسی۲۳۸۴
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی خانم دکتر نامدارپور، خانم دانشور حسینی ۲۳۷۶
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی دکتر گلناری۲۳۱۵
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی خانم دکتر نیک نژادی۲۳۸۵
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی دکتر خوروش، دکتر ایروانی، دکتر قجاوند۲۲۱۰
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی دکتردیاریان ، دکتر موسوی۲۳۷۸
دانشکده علوم‌انسانیکارشناسان گروه های آموزشی دانشکدهخانم تولایی۲۵۴۲
دانشکده علوم‌انسانیدفتر تشکیل کلاس‌های دانشکده علی زمانی۲۳۰۷
دانشکده علوم‌انسانیسایت دانشکدهمهندس منصور رفیعی۲۵۱۵
دانشکده علوم‌انسانیانتشارات دانشکده -۲۲۸۲
دانشکده علوم‌انسانیآبدارخانه دانشکده -۲۲۶۷
تربیت بدنیرئیس اداره تربیت‌بدنیمحمدحسین شیرازی۲۴۲۳-۲۴۲۴
تربیت بدنیسالن پوریای ولی -۲۴۳۹
تربیت بدنیسالن تختی-۲۴۳۰
تربیت بدنیدفتر استادان تربیت‌بدنی ( خواهران )خانم دکترسلطانی۲۴۲۸
تربیت بدنیمدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیدکترعرب مؤمنی۲۴۲۶
تربیت بدنیآبدارخانه (مجموعه ورزشی)-۲۲۶۸
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهمجمع اسلامی اساتید-۲۵۹۶
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهبسیج اساتید-۲۵۲۸
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهبسیج شهید مفتح کارکنان-۲۴۴۷
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهتشکل اسلامی دانشجو -۲۲۲۰
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهجامعه اسلامی دانشجویان -۲۴۰۶
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهدفتر حوزه بسیج دانشجویی-۲۲۱۶
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهپایگاه شهید همت خوابگاه(برادران)-۲۲۱۸
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهپایگاه شهید آوینی ( برادران)-۲۲۱۷
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهپایگاه المهدی (بسیج دانشجویی خواهران)-۲۲۱۹
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهدفتر سالن اجتماعات شهید آوینی-۲۴۸۹
حفاظت فیزیکی و انتظاماتمسئول حفاظت فیزیکی۲۵۷۱
حفاظت فیزیکی و انتظاماتمتصدی امور دفتری و بایگانی محرمانهمجتبی لطفی۲۲۰۵
حفاظت فیزیکی و انتظاماتانتظامات خواهرانفاطمه عظیمی۲۳۰۹
حفاظت فیزیکی و انتظاماتانتظامات برادران حسن کریمیان۲۵۸۲
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی درب ورودی دانشگاه-۲۵۷۳
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی درب ورودی دانشگاه-۲۵۷۴
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی ساختمان اداری کتابخانه-۲۵۷۵
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی دانشکده مکانیک-۲۵۰۰
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی دانشکده عمران-۲۵۷۲
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی دانشکده فنی و مهندسی( آقایان)-۲۲۸۱
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی دانشکده فنی و مهندسی(خواهران )-۲۲۹۳
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی دانشکده علوم انسانی (برادران)-۲۲۷۶
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی دانشکده علوم انسانی(خواهران)-۲۲۷۷
معاونت سمامعاون سماآقای سیدمحمدباقر محمدی-
معاونت سمامسئول دفتر معاون سما و دبیرخانهعباس محمدی۲۵۵۳-۱۰۱
معاونت سمادورنگار(فاکس)-۲۵۵۳-۱۱۷
معاونت سمامدیر امور دانشجویی ابوالفضل صالحی۲۵۵۳-۱۴۶
معاونت سمامعاون آموزشی و پژوهشی مهندس محمد مسیبی۲۵۵۳-۱۰۲
معاونت سمامعاون فرهنگی دانشجوییمهدی اسماعیلی۲۵۵۳-۱۰۲
معاونت سمامعاون پشتیبانی مرتضی صابر علیان۲۵۵۳-۱۲۰
معاونت سمامسئول امور مالی حوزه معاونت و مدارسمهدی عابدی۲۵۵۳-۱۲۱
معاونت سمامسئول امور مالی دانشکدهمسلم رجبی۲۵۵۳-۱۲۲
معاونت سمامدیر امور فرهنگی و ستاد شاهدعباسعلی محمدی دهنوی۲۵۵۳-۱۲۴
معاونت سمامسئول امور دانش آموختگان و مسئول کتابخانهزهره عموچی۲۵۵۳-۱۲۶
معاونت سمامسئول تشکیل کلاس هاسید نوراله ابطحی۲۵۵۳-۱۱۸
معاونت سمامسئول انتظامات محمدعلی جعفری پور۲۵۵۳-۱۳۱و ۱۳۰-۲۵۵۳
معاونت سمامسئول امور عمومیلطف ا... سلطانی۲۵۵۳-۱۲۱
معاونت سمامدیر آموزشسیدرضا سپهریان۲۵۵۳-۱۳۳
معاونت سماکارشناس آموزشمهندس هادی ملکی۲۵۵۳-۱۳۴
معاونت سمامدیر گروه کامپیوترخانم مهندس جعفری۲۵۵۳-۱۳۵
معاونت سمامدیر گروه حسابداریخانم محمودی۲۵۵۳-۱۳۶
معاونت سمامدیر گروه برق مهندس قاسمی۲۵۵۳-۱۳۷
معاونت سمامدیر گروه مکانیکمهندس سپهری۲۵۵۳-۱۳۸
معاونت سمامسئول امور شهریه ، روابط عمومی و سلفحمیدرضا رحمتی۲۵۵۳-۱۴۰
معاونت سمامسئول صندوق رفاهبهزاد دیهول۲۵۵۳-۱۴۱
معاونت سمامدیر پژوهش خانم مهندس مریم کیخائی۲۵۵۳-۱۴۲
معاونت سما مسئول کارگاههای برق و ارتباط با صنعت و مسئول فناوری اطلاعات ، ارتباطات و سایت هاروح ا... نوروزی۲۵۵۳-۱۴۳
معاونت سمامسئول کارگاههای مکانیکمهندس سپهریان۲۵۵۳-۱۵۱
معاونت سمادفتر مشاوره-۲۵۵۳-۱۴۵
معاونت سماسلف و بوفه دانشجویی-۲۵۵۳-۱۵۷
معاونت سماآبدارخانه -۲۵۵۳-۱۲۳
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهدفتر ریاست-۳۳۶۶۱۶۰۰
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهدورنگار دانشگاه-۳۳۶۶۰۰۸۸
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمدیر روابط عمومی-۳۳۶۶۴۱۵۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهدفتر فرهنگ اسلامی-۳۳۶۶۴۱۵۰
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمدیر حراست-۳۳۶۶۰۸۲۰
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهدفتر معاونین-۳۳۶۶۱۵۰۰
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهدفترگزینش-۳۳۶۶۴۱۳۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهامور مالی-۳۳۶۶۰۲۲۶
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهدورنگار اداره آموزش-۳۳۶۶۴۱۱۳
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهحفاظت فیزیکی-۳۳۶۶۰۲۲۷
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهدفتر مشاوره و راهنمایی دانشجویی-۳۳۶۶۴۱۶۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهبسیج دانشجویی-۳۳۶۶۰۸۸۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهاتوبوسرانی-۳۳۶۶۰۸۸۴
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهتأسیسات-۳۳۶۶۴۱۷۶
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهپمپاژخانه-۳۳۶۰۲۷۰۲
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمخابرات۳۳۶۶۰۰۱۱-۱۴و ۹-۳۳۶۶۰۰۳۶-۳۳۶۶۰۲۰۰-۳۳۶۶۰۲۰۲۳۳۶۶۰۰۱۱-۱۴
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهبانک ملی شعبه دانشگاه-۳۳۶۶۰۲۰۷ و ۳۳۶۶۰۲۰۶
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهتاکسی تلفنی-۳۳۶۶۴۰۷۶
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمرکز آموزشی و فرهنگی سما-۳۳۶۶۴۱۷۲ و ۳۳۶۶۰۲۰۹
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهپیش دبستانی و ابتدایی پسرانه سما-۳۳۶۶۹۱۷۱
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمتوسطه دوره اول (راهنمایی) پسرانه سما-۳۳۶۶۰۲۱۰
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمتوسطه دوره دوم(دبیرستان) پسرانه سما-۳۳۶۶۰۲۰۸
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاههنرستان فنی پسرانه سما-۳۳۶۶۰۲۰۸
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهپیش دبستانی و ابتدایی دخترانه سما-۳۳۶۶۹۱۷۴
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمتوسطه دوره اول(راهنمایی) دخترانه سما-۳۳۶۶۹۱۷۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمتوسطه دوره دوم(دبیرستان) دخترانه سما-۳۳۶۶۹۱۷۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاههنرستان فنی دخترانه سما-۳۳۶۶۹۱۷۵