تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۹:۳۹ پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
Language : FA |
خانه / شماره تلفن های داخلی دانشگاه با امکان مرتب سازی وجستجو

شماره تلفن های داخلی دانشگاه با امکان مرتب سازی وجستجو

دانشجوی گرامی :

جهت ارتباط ابتدا شماره ۳۶۰۲ را شماره گیری نموده و سپس شماره داخلی را وارد نمائید.

نام حوزهسمتنام و نام خانوادگیشماره تلفن
حوزه ریاستریاست دانشگاهدکتر فرید نعیمی-
حوزه ریاسترئیس دفتر ریاستاحمد هوازاده۲- ۲۲۰۰
حوزه ریاستمدیر حراستاصغر محمدنژاد۲۲۰۴
حوزه حفاظت فیزیکی و انتظاماتمسئول حفاظت فیزیکیسید شهاب الدین عماد الساداتی۲۶۲۷
حوزه ریاستاداره گزینش ،
امور شاهد و ایثارگر
مهندس مهدی رفیعی۲۳۹۱
حوزه ریاستکارشناس مسئول روابط عمومیحسین رحیمی۲۲۰۶
حوزه ریاستکارشناس روابط عمومیمرتضی رامک۲۲۳۳
معاونت توسعه مدیریت و منابعرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه مسعود معصومی۲۲۱۵
حوزه ریاستمدیر فناوری اطلاعاتمهندس جعفرعلیشاهی ۲۴۵۸
حوزه ریاستکارشناس فناوری اطلاعاتمهندس داود نیک سرشت۲۳۳۷
حوزه ریاستمسئول وب سایت مهندس حسنعلی روح اللهی۲۴۵۲
حوزه ریاستمرکز بین المللی مطالعات و تحقیقات سنگ های ساختمانیدکتر کشاورزی۲۴۷۹
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمعاون علمی آموزشی و پژوهشیدکتر علی حیدری۲۵۹۵
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمسئول دفتر معاونزهره مختاری۲۵۹۹
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیاداره کارگزینی هیأت علمیحسن شریفیانا۲۲۵۴
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمدیر خدمات آموزشیحجت اله فتاحی۲۴۴۷
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیرئیس اداره برنامه ریزی درسیمجتبی سلیمانی۲۲۹۹
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیتاییدیه های فارغ التحصیلانمهدی حاج حیدری۲۶۰۴
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمسئول اداره امتحانات و نمراتابوطالب خیرخواهان۲۲۲۲
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمسئول نظارت و ارزشیابیمهندس محمدحسن عمادی۲۳۰۰
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمسئول ثبت نام و پذیرش دانشجویان جدیدالورودسیامک گلبان۲۳۰۳-۲۳۰۱
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکاردانی: کامپیوتر- برق صنعتی-حسابداری
کارشناسی پیوسته: علوم ورزشی
کارشناسی ارشد: برق قدرت- کلیه گرایشهای مکانیک وبرق
دکترا: برق- مکانیک-عمران
محسن صادقیان۲۴۶۱
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناسی پیوسته: مهندسی پزشکی-برق قدرت
کارشناسی ناپیوسته: برق قدرت
محمدرضا قاسمی۲۳۶۲
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمسئول امور آموزشرسول قربانی۲۵۳۸
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکاردانی پیوسته : ماشین ابزار-تاسیسات- نقشه کشی- مکانیک خودرو
کارشناسی ناپیوسته: تکنولوژی ساخت وتولید-ماشین ابزار-تاسیسات حرارتی وبرودتی-مکانیک خودرو
کارشناسی پیوسته: مکانیک جامدات- مکانیک سیالات-مهندسی مکانیک- مهندسی هوافضا- مهندسی نفت مخازن بهره برداری
سیامک گلبان۲۵۴۱
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناسی : عمران- معماری-مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ناپیوسته: مهندسی اجرایی عمران-مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ارشد: عمران سازه-عمران منابع آب- مکاترونیک- برق- ماشینهای الکتریکی
احمدرضا عسکری۲۵۴۰
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناسی پیوسته : روانشناسیقدیرعلی صالحی۲۲۹۷
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناسی پیوسته: حقوق- علوم اقتصادی
کارشناسی ناپیوسته: آموزش ابتدایی
دکترا: مشاوره- اقتصاد سلامت- اقتصاد اسلامی
محسن کمالی۲۲۹۸
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناسی ارشد: کلیه گرایشهای علوم انسانی
کارشناسی: مددکاری اجتماعی- مشاوره
کارشناسی ناپیوسته: علوم ورزشی
سید محسن موسوی۲۲۹۶
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاون توسعه مدیریت و منابعدکتر امیرمسعود احمدی۲۵۹۸
معاونت توسعه مدیریت و منابعمسئول دفتر معاونزهره مختاری۲۵۹۹
معاونت توسعه مدیریت و منابعمدیر امور مالیقدرت اله حبیب زاده۲۲۴۱
معاونت توسعه مدیریت و منابعرئیس اداره امور اداری و منابع انسانیاصغر نیکبخت۲۲۸۰
معاونت توسعه مدیریت و منابعرئیس اداره حسابداریمهدی حیدری۲۲۴۴
معاونت توسعه مدیریت و منابعمسئول رسیدگی اسناد و صدور سند و مسئول اموالفریدون واصفیان۲۲۴۷
معاونت توسعه مدیریت و منابعحسابداری مالی وصدور چکابوالفضل شریعتی۲۲۳۰
معاونت توسعه مدیریت و منابعمسئول حقوق و دستمزدحسن حاج حیدری۲۲۴۲
معاونت توسعه مدیریت و منابعحسابدار ، متصدی صدور اسناد دریافت و مسئول انبار ریالی هادی همتی۲۲۲۴
معاونت توسعه مدیریت و منابعمسئول امور قراردادهاناصر دادار۲۲۳۷
معاونت توسعه مدیریت و منابعحسابدار و امور بایگانی اداری مالینادعلی علیرضایی۲۴۹۱
معاونت توسعه مدیریت و منابعرئیس صندوق رفاه دانشجوییمحسن حاجیان۲۲۴۵
معاونت توسعه مدیریت و منابعصندوق رفاه دانشجوییمحمدرضا رضایی۲۲۴۹
معاونت توسعه مدیریت و منابعکارشناس صندوق رفاهعلی حجاری زاده۲۲۵۰
معاونت توسعه مدیریت و منابعحسابداری دانشجوییپریسا کامرانیان۲۲۵۱
معاونت توسعه مدیریت و منابعحسابداری دانشجوییمحمدحسن شایان فر۲۲۵۲
معاونت توسعه مدیریت و منابعحسابداری دانشجوییفاطمه سرخی۲۲۵۳
معاونت توسعه مدیریت و منابعرئیس کارگزینی کارکنانحجت اله پور محمدی۲۲۵۵
معاونت توسعه مدیریت و منابعدبیر کمیته بیمه و رفاهسعید جوانی۲۲۵۶
معاونت توسعه مدیریت و منابعمسئول رستوران زیتون۲۴۰۳
معاونت توسعه مدیریت و منابعمسئول تدارکاتابراهیم بگدلی۲۲۷۰
معاونت توسعه مدیریت و منابعامور نقلیهمحمدرضا ابراهیمیان۲۴۷۰
معاونت توسعه مدیریت و منابعمسئول دبیرخانهمرضیه کریمی۲۲۶۰
معاونت توسعه مدیریت و منابعدبیرخانه خانم قلیزاده - خانم رجبی۲۲۶۲-۲۲۶۱
معاونت توسعه مدیریت و منابعنامه رساننوراله مومنی۲۲۴۸
معاونت توسعه مدیریت و منابعانبار
کارگزین
عبدالرسول عمادی۲۲۵۸-۲۲۶۹
معاونت توسعه مدیریت و منابعشرکت تعاونی مصرف کارکنان-۲۵۳۴
معاونت توسعه مدیریت و منابعتاکسی تلفنی-۲۲۳۹
معاونت توسعه مدیریت و منابعبانک ملی شعبه دانشگاه-۲۲۸۳
معاونت دانشجویی و فرهنگیمعاون دانشجویی و فرهنگیحجت الاسلام والمسلمین موسوی۲۵۹۷
معاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول دفتر معاونتزهره مختاری۲۵۹۹
معاونت دانشجویی و فرهنگیمدیر امور دانشجوییمهدی مجیری۲۴۱۰
معاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس نقل و انتقالاتیوسف معصومی۲۴۱۱
معاونت دانشجویی و فرهنگیرئیس اداره امور دانش آموختگاناکرم مالکی۲۴۱۲
معاونت دانشجویی و فرهنگیمتصدی اموردانش آموختگانفرحناز قربانی ۲۴۱۳
معاونت دانشجویی و فرهنگیمتصدی امور دانش آموختگانفرحناز مسعودیان۲۴۱۵
معاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول سلف‌سرویسرسول علی اکبری۲۴۱۴
معاونت دانشجویی و فرهنگیآشپزخانه سلف سرویس-۲۲۸۶
معاونت دانشجویی و فرهنگیایاب و ذهاب دانشجویی-۲۴۲۱
معاونت دانشجویی و فرهنگیدبیر کمیته انضباطی دانشجوییمهدی مجیری۲۴۱۰
معاونت دانشجویی و فرهنگیبوفه خوابگاه-۲۴۴۸
معاونت دانشجویی و فرهنگیانتشارات ( آلاچیق )-۲۲۲۷
معاونت دانشجویی و فرهنگیپارکینگ-۲۴۱۹
دفتر فرهنگ اسلامیمدیرفرهنگی و اجتماعیسیدمحسن موسوی زاده۲۲۰۸
دفتر فرهنگ اسلامیکارشناس کانون قرآن و عترت برادرانسیدمحسن موسوی‌زاده۲۲۰۸
دفتر فرهنگ اسلامیکارشناس دفتر فرهنگ اسلامی برادرانمجتبی صرامی۲۴۵۰
دفتر فرهنگ اسلامیکارشناس دفتر فرهنگ اسلامی خواهرانمریم پیمانی۲۲۱۱
دفتر فرهنگ اسلامیکارشناس کانون قرآن و عترت خواهرانفاطمه آقایی۲۲۰۹
دفتر فرهنگ اسلامیمسئول ستاد اقامه نمازمحمد زمانی ۲۲۳۶
دفتر فرهنگ اسلامینوارخانه دفترفرهنگ اسلامی-۲۵۱۸
دفتر فرهنگ اسلامیمسجد النبی-۲۵۸۴
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمدیر خدمات پژوهشیمهندس فرهاد ملک محمدی۲۵۵۷
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس امور کارآموزی و کارورزی و طرحهای پژوهشینوراله سعیدی۲۳۹۹
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس امورتحصیلات تکمیلی و پایان نامه هاداود سمیعی فر۲۴۵۷
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس امورتحصیلات تکمیلی و پایان نامه هامهدی حاج هاشمی۲۴۵۷
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمدیر مرکز رشد واحدهای فناوریدکترسعید جهانگیری۲۶۰۶
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس مرکز رشد واحدهای فناوریمهندس منصور نقدعلی۲۶۰۵
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمسئول امور پژوهشیار و پایش آزادمرتضی حاج هاشمی۲۴۵۹
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمسئول کتابخانه نوشین صرامی۲۴۶۰
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناسان کتابخانه و میزامانتحمیرا بنیانیان۲۴۶۲
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس آزمایشگاههای فیزیک دو- کنترل-اندازه گیری و مدارمهندس مصطفی نقدعلی۲۴۸۱
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس آزمایشگاههای ماشین های الکتریکی یک- فشارقوی مهندس عبدالرسول عشقی۲۲۳۸
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس آزمایشگاههای ماشین های الکتریکیدو –مبانی مهندسی برق-رله و حفاظت-کارگاه برقمهندس علیمحمد حاجیان۲۴۶۶
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس آزمایشگاه های فیزیولوژی - تجهیزات پزشکی و بیمارستانی - دندانپزشکی - شیمی عمومی– شیمی آلی -سیالات مخزن-سنگ مخزنمهندس محسن گوهری۲۴۷۴
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیرئیس اداره کارگاه ها و آزمایشگاهها - مهندس مهرداد آقاجانی ۲۴۷۷
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیآبدارخانه مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی -۲۴۷۵
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیمسئول کارگاه ها و آزمایشگاه های مکانیک و عمران -آزمایشگاههای مکانیک سیالات –انتقال حرارت-تاسیساتمهندس امیر رضا رادهوش۲۴۸۳
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس مجموعه کارگاه‌های عمرانمهندس محمد علی جامی۲۵۵۲
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناس آزمایشگاههای مقاومت مصالح – دینامیک و ارتعاشات - ترمودینامیکعبدالرضا شومالی ۲۴۸۲
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیکارشناسان مجموعه کارگاه ماشین ابزار و ابزار سازی- کارگاه ماشین‌های CNCنجف علی حاج حیدری –ابراهیم سلحشور۲۴۸۵
معاونت علمی آموزشی و پژوهشی کارشناس مجموعه کارگاههای جوشکاری ورقکاری- ریخته‌گری -مدلسازیمهندس محسن ربانی فر۲۴۸۷
معاونت علمی آموزشی و پژوهشی کارشناس مجموعه کارگاه های مکانیک خودرومهندس مجتبی اسماعیلی ۲۵۵۶
معاونت علمی آموزشی و پژوهشیانجمن علمی برق-۲۳۹۲
معاونت عمرانیمشاور ریاست در امور عمرانیمهندس تقی مهندس۲۵۳۰
معاونت عمرانی اداره امور عمرانی ، املاک و مستغلاتمهندس امرا… عشقی
مهندس کریم ماندگاری
۲۵۳۱
معاونت عمرانیمسئول تاسیساتمهندس حمیدهارونی۲۵۳۲
معاونت عمرانیدفتر تاسیساتحسینعلی شومالی -حسین پیرهاجی - عبداله ترابی۲۵۳۵
اداره کل برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیانمدیر کل برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان-۲۲۹۲
اداره کل برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیانکارشناس دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی کوتاه مدتمهندس مجتبی فروزان۲۴۲۲
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریریاست دانشکده دکتر محمد هاشمیان۲۳۴۰
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریمدیر گروه مهندسی نفت ، مکانیک خوردو ، تاسیساتدکترمختاریان۲۳۳۳
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی دکتر پیرمرادیان۲۳۲۱
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریمعاونت علمی آموزشی و پژوهشیدکترحیدری۲۵۶۹
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریمدیر گروه ساخت و تولید کلیه مقاطع ، نقشه کشی عمومی و مهندسی هوافضا - فرآوری سنگ های ساختمانیدکتر عابدین زاده۲۳۰۵
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریمعاون آموزشی و دانشجوئی دکتر جباری۲۵۲۴
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی دکتر لوح موسوی، مهندس نیک نژادی، مهندس مدنی ۲۳۲۳
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی دکتر هراتیان، مهندس نعمت الهی۲۳۳۲
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی دکترکوهی ، مهندس تاجی ۲۳۲۶
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی مهندس محمدی، مهندس شایان۲۳۲۷
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی خانم دکتر فرهت نیا ، دکتر رسولی۲۳۳۰
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی دکتر نقوی۲۵۶۶
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی دکتر رحیمی۲۵۶۵
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی دکتر مهماندوست۲۵۶۳
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی مهندس صابونی۲۳۲۲
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی دکتر طغرایی۲۳۲۸
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی دکتر افتخاری۲۵۶۷
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی خانم دکتر خسروی۲۳۲۹
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی دکتر کلاهدوز۲۳۳۱
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی دکتر عجبی نایینی۲۳۲۱
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی دکترکشاورزی۲۵۶۸
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی دکتر فضیلتی۲۴۳۲
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریمدیرگروه تحصیلات تکمیلی مهندسی مکانیک و دکتر جباری۲۳۲۰
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی دکتر میرمحمد صادقی ، مهندس سهیلی۲۳۱۹
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی دکتر فرید زاده ، دکتر کشاورز۲۳۳۹
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی ۲۲۳۲
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی مهندس شمشیری۲۳۲۴
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریدفتر تشکیل کلاس‌ها ی دانشکده علیرضا ارفع الرفیعی۲۵۷۰
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریکافی نت دانشکده علیرضا عطوفی۲۵۱۰
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریسایت دانشکده علیرضا عطوفی۲۵۱۴
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریانتشارات دانشکده -۲۵۲۵
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریآبدارخانه دانشکده -۲۲۶۵
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریمدیر گروه عمراندکتر رئیسی۲۵۶۴
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریمدیر گروه معماریمهندس شیخ بهائی ۲۵۲۷
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی دکتر جابر زاده۲۵۲۲
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریرئیس اداره پژوهش دانشکده دکتر آقایی۲۵۲۱
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی مهندس عباس زاده۲۵۲۳
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی دکتر طلایی طبا۲۳۴۶
دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماریعضو هیأت علمی دکتر ریاحی ۲۵۲۷
دانشکده حقوق و اقتصاددفتر تشکیل کلاس های دانشکده محسن رمضانی۲۴۰۸
دانشکده حقوق و اقتصادسایت دانشکده محسن رمضانی۲۴۰۸
دانشکده حقوق و اقتصادآبدارخانه دانشکده -۲۲۶۴
دانشکده فنی‌ومهندسیریاست دانشکده جواد اشکبوس۲۳۱۸
دانشکده فنی‌ومهندسیمعاون آموزشی و دانشجوئی دانشکده دکتر خدادادی۲۳۰۶
دانشکده فنی‌ومهندسیمدیر گروه کامپیوترمهندس اسلامی۲۳۴۵
دانشکده فنی‌ومهندسیمدیرگروه ریاضی و آمار اقتصادی و اجتماعیدکتر جهانگیری۲۳۷۵
دانشکده فنی‌ومهندسیمدیر گروه مهندسی برق مهندس عموتقی۲۳۹۶
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی دکتر ارشادی۲۳۴۴
دانشکده فنی‌ومهندسیمدیر گروه کارشناسی مهندسی پزشکیمهندس موسویان۲۳۵۸
دانشکده فنی‌ومهندسیمدیر مرکز رشددکتر نصری۲۳۵۸
دانشکده فنی‌ومهندسیمدیر گروه فیزیکجواد اشکبوس۲۳۱۸
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی دکتر قبادی۲۳۵۶
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی خانم مهندس محرری۲۳۵۲
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی دکتر اعظمیان۲۳۳۵
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی مهندس جبارزارع ، دکتر توکلی۲۳۶۱
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی مهندس صلواتی ۲۳۴۸
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی دکتر شجاعیان۲۳۴۳
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی مهندس بیک۲۳۵۳
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی دکتر رضایی ، حکیم ، الهیاری ، فرجی۲۳۵۵
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی خانم دکترصادقی ، خانم مهندس لطفی۲۴۰۷
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی دکتر اکبری ، مهندس مرادی۲۳۴۷
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی خانم دکتر جبروتیان ، دکتر مهیاری نیا ۲۳۵۷
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی دکتر اخوان ، روح الهی ۲۳۵۹
دانشکده فنی‌ومهندسیمدیر باشگاهدکتر سیدمهدی بهاری زاده۲۳۱۶
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی مهندس عموهادی۲۳۵۱
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی مهندس رضائیان ۲۳۶۳
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی خانم مهندس نصری۲۳۵۶
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی منتظری۲۳۶۰
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی خانم دکتر باقربوم ، خانم دکتر شریف دوست ، دکتر طباطبائی۲۳۹۵
دانشکده فنی‌ومهندسیدفتر تشکیل کلاس های دانشکده حسن حیدری۲۳۰۸
دانشکده فنی‌ومهندسیسایت دانشکده فنی و مهندسیمهدی نیکبخت۲۳۵۴
دانشکده فنی‌ومهندسیانتشارات دانشکده فنی ومهندسی-۲۴۴۹
دانشکده فنی‌ومهندسیآبدارخانه دانشکده فنی و مهندسی-۲۲۶۶
دانشکده علوم‌انسانیریاست دانشکدهخانم دکتر حافظی۲۳۶۶
دانشکده علوم‌انسانیمعاون آموزشی دانشجویی دانشکدهدکتر فقیه ایمانی۲۳۸۹
دانشکده حقوق و اقتصادمدیر گروه ارشد اقتصاد خانم دکتر حافظی۲۳۸۳
دانشکده علوم‌انسانیمدیر گروه روانشناسیدکتر گرجی۲۳۶۹
دانشکده حقوق و اقتصادمدیر گروه حقوقدکتر عبداللهی۲۳۹۰
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی تبریزی۲۳۷۷
دانشکده علوم‌انسانیمدیر گروه مددکاری اجتماعی ، کارشناسی ارشد جامعه شناسی ورزشی و انقلاب اسلامیخانم دکتر امین جعفری۲۳۸۸
دانشکده علوم‌انسانیمدیرگروه دروس معارفدکتر جعفری۲۳۸۱
دانشکده حقوق و اقتصادعضو هیأت علمی کلوانی۲۳۷۴
دانشکده علوم‌انسانیمدیر گروه مشاورهدکتر جواد زاده۲۳۹۴
دانشکده حقوق و اقتصادکارشناس رشته حقوقمحبوبه جندقی۲۳۴۶
دانشکده علوم‌انسانیرئیس اداره پژوهش دانشکدهنوراله شیخ ۲۴۹۳
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی خانم دکتر رضایی۲۳۸۵
دانشکده حقوق و اقتصادمدیر گروه کارشناسی اقتصاد و حسابداری و آموزش ابتدائیشیرانی۲۳۷۴
دانشکده حقوق و اقتصادعضو هیأت علمی دکتر رجبی۲۳۸۲
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی دکتر مسائلی ، دلائلی۲۳۶۷
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی سمیعی ، خانم صدری۲۳۸۳
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی خانم وطن خواه، خانم بهادرانی۲۳۷۹
دانشکده حقوق و اقتصادعضو هیأت علمی دکتر خلیفه سلطانی ، جمشیدی۲۳۷۲
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی دکتر هادیان ۲۳۶۷
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی خانم دکترکرباسی۲۳۸۴
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی خانم دکتر نامدارپور، خانم دانشور حسینی ۲۳۷۶
دانشکده حقوق و اقتصادعضو هیأت علمی دکتر گلناری۲۳۱۵
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی خانم دکتر نیک نژادی۲۳۸۵
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی دکتر خوروش، دکتر ایروانی، دکتر قجاوند۲۲۱۰
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی دکتردیاریان ، دکتر موسوی۲۳۷۸
دانشکده علوم‌انسانیکارشناسان گروه های آموزشی دانشکدهخانم تولایی۲۵۴۲
دانشکده علوم‌انسانیدفتر تشکیل کلاس‌های دانشکده علی زمانی۲۳۰۷
دانشکده علوم‌انسانیسایت دانشکدهمهندس منصور رفیعی۲۵۱۵
دانشکده علوم‌انسانیانتشارات دانشکده -۲۲۸۲
دانشکده علوم‌انسانیآبدارخانه دانشکده -۲۲۶۷
تربیت بدنیرئیس اداره تربیت‌بدنیمحمدحسین شیرازی۲۴۲۳-۲۴۲۴
تربیت بدنیسالن پوریای ولی -۲۴۳۹
تربیت بدنیسالن تختی-۲۴۳۰
تربیت بدنیمدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیخانم دکترسلطانی۲۴۲۸
تربیت بدنیعضو هیأت علمی دکترعرب مؤمنی۲۴۲۶
تربیت بدنیآبدارخانه (مجموعه ورزشی)-۲۲۶۸
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهمجمع اسلامی اساتید-۲۵۹۶
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهبسیج اساتید-۲۵۲۸
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهبسیج شهید مفتح کارکنان-۲۴۴۷
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهتشکل اسلامی دانشجو -۲۲۲۰
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهجامعه اسلامی دانشجویان -۲۴۰۶
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهدفتر حوزه بسیج دانشجویی-۲۲۱۶
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهپایگاه شهید همت خوابگاه(برادران)-۲۲۱۸
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهپایگاه شهید آوینی ( برادران)-۲۲۱۷
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهپایگاه المهدی (بسیج دانشجویی خواهران)-۲۲۱۹
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهدفتر سالن اجتماعات شهید آوینی-۲۴۸۹
حفاظت فیزیکی و انتظاماتمسئول حفاظت فیزیکی۲۵۷۱
حفاظت فیزیکی و انتظاماتمتصدی امور دفتری و بایگانی محرمانهمجتبی لطفی۲۲۰۵
حفاظت فیزیکی و انتظاماتانتظامات خواهرانفاطمه عظیمی۲۳۰۹
حفاظت فیزیکی و انتظاماتانتظامات برادران حسن کریمیان۲۵۸۲
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی درب ورودی دانشگاه-۲۵۷۳
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی درب ورودی دانشگاه-۲۵۷۴
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی ساختمان اداری کتابخانه-۲۵۷۵
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی دانشکده مهندسی مکانیک ، عمران و معماری-۲۵۰۰
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی دانشکده حقوق-۲۵۷۲
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی دانشکده فنی و مهندسی( آقایان)-۲۲۸۱
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی دانشکده فنی و مهندسی(خواهران )-۲۲۹۳
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی دانشکده علوم انسانی (برادران)-۲۲۷۶
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی دانشکده علوم انسانی(خواهران)-۲۲۷۷
معاونت سمامعاون سماآقای سیدمحمدباقر محمدی-
معاونت سمامسئول دفتر معاون سما و دبیرخانهعباس محمدی۲۵۵۳-۱۰۱
معاونت سمادورنگار(فاکس)-۲۵۵۳-۱۱۷
معاونت سمامدیر امور دانشجویی ابوالفضل صالحی۲۵۵۳-۱۴۶
معاونت سمامعاون آموزشی و پژوهشی مهندس محمد مسیبی۲۵۵۳-۱۰۲
معاونت سمامعاون فرهنگی دانشجوییمهدی اسماعیلی۲۵۵۳-۱۰۲
معاونت سمامعاون پشتیبانی مرتضی صابر علیان۲۵۵۳-۱۲۰
معاونت سمامسئول امور مالی حوزه معاونت و مدارسمهدی عابدی۲۵۵۳-۱۲۱
معاونت سمامسئول امور مالی دانشکدهمسلم رجبی۲۵۵۳-۱۲۲
معاونت سمامدیر امور فرهنگی و ستاد شاهدعباسعلی محمدی دهنوی۲۵۵۳-۱۲۴
معاونت سمامسئول امور دانش آموختگان و مسئول کتابخانهزهره عموچی۲۵۵۳-۱۲۶
معاونت سمامسئول تشکیل کلاس هاسید نوراله ابطحی۲۵۵۳-۱۱۸
معاونت سمامسئول انتظامات محمدعلی جعفری پور۲۵۵۳-۱۳۱و ۱۳۰-۲۵۵۳
معاونت سمامسئول امور عمومیلطف ا... سلطانی۲۵۵۳-۱۲۱
معاونت سمامدیر آموزشسیدرضا سپهریان۲۵۵۳-۱۳۳
معاونت سماکارشناس آموزشمهندس هادی ملکی۲۵۵۳-۱۳۴
معاونت سمامدیر گروه کامپیوترخانم مهندس جعفری۲۵۵۳-۱۳۵
معاونت سمامدیر گروه حسابداریخانم محمودی۲۵۵۳-۱۳۶
معاونت سمامدیر گروه برق مهندس قاسمی۲۵۵۳-۱۳۷
معاونت سمامدیر گروه مکانیکمهندس سپهری۲۵۵۳-۱۳۸
معاونت سمامسئول امور شهریه ، روابط عمومی و سلفحمیدرضا رحمتی۲۵۵۳-۱۴۰
معاونت سمامسئول صندوق رفاهبهزاد دیهول۲۵۵۳-۱۴۱
معاونت سمامدیر پژوهش خانم مهندس مریم کیخائی۲۵۵۳-۱۴۲
معاونت سما مسئول کارگاههای برق و ارتباط با صنعت و مسئول فناوری اطلاعات ، ارتباطات و سایت هاروح ا... نوروزی۲۵۵۳-۱۴۳
معاونت سمامسئول کارگاههای مکانیکمهندس سپهریان۲۵۵۳-۱۵۱
معاونت سمادفتر مشاوره-۲۵۵۳-۱۴۵
معاونت سماسلف و بوفه دانشجویی-۲۵۵۳-۱۵۷
معاونت سماآبدارخانه -۲۵۵۳-۱۲۳
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهدفتر ریاست-۳۳۶۶۱۶۰۰
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهدورنگار دانشگاه-۳۳۶۶۰۰۸۸
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمدیر روابط عمومی-۳۳۶۶۴۱۵۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهدفتر فرهنگ اسلامی-۳۳۶۶۴۱۵۰
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمدیر حراست-۳۳۶۶۰۸۲۰
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهدفتر معاونین-۳۳۶۶۱۵۰۰
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهدفترگزینش-۳۳۶۶۴۱۳۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهامور مالی-۳۳۶۶۰۲۲۶
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهدورنگار اداره آموزش-۳۳۶۶۴۱۱۳
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهحفاظت فیزیکی-۳۳۶۶۰۲۲۷
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهدفتر مشاوره و راهنمایی دانشجویی-۳۳۶۶۴۱۶۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهبسیج دانشجویی-۳۳۶۶۰۸۸۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهاتوبوسرانی-۳۳۶۶۰۸۸۴
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهتأسیسات-۳۳۶۶۴۱۷۶
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهپمپاژخانه-۳۳۶۰۲۷۰۲
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمخابرات۳۳۶۶۰۰۱۱-۱۴و ۹-۳۳۶۶۰۰۳۶-۳۳۶۶۰۲۰۰-۳۳۶۶۰۲۰۲۳۳۶۶۰۰۱۱-۱۴
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهبانک ملی شعبه دانشگاه-۳۳۶۶۰۲۰۷ و ۳۳۶۶۰۲۰۶
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهتاکسی تلفنی-۳۳۶۶۴۰۷۶
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمرکز آموزشی و فرهنگی سما-۳۳۶۶۴۱۷۲ و ۳۳۶۶۰۲۰۹
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهپیش دبستانی و ابتدایی پسرانه سما-۳۳۶۶۹۱۷۱
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمتوسطه دوره اول (راهنمایی) پسرانه سما-۳۳۶۶۰۲۱۰
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمتوسطه دوره دوم(دبیرستان) پسرانه سما-۳۳۶۶۰۲۰۸
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاههنرستان فنی پسرانه سما-۳۳۶۶۰۲۰۸
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهپیش دبستانی و ابتدایی دخترانه سما-۳۳۶۶۹۱۷۴
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمتوسطه دوره اول(راهنمایی) دخترانه سما-۳۳۶۶۹۱۷۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمتوسطه دوره دوم(دبیرستان) دخترانه سما-۳۳۶۶۹۱۷۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاههنرستان فنی دخترانه سما-۳۳۶۶۹۱۷۵