خانه / شماره تلفن های دانشگاه با امکان مرتب سازی وجستجو

شماره تلفن های دانشگاه با امکان مرتب سازی وجستجو

نام حوزهسمتنام و نام خانوادگیشماره تلفن
حوزه ریاستریاست دانشگاهدکتر مسعود جعفری نژاد-
حوزه ریاسترئیس دفتر ریاستاحمد هوازاده۲- ۲۲۰۰
حوزه ریاستمدیر حراستاصغر محمدنژاد۲۲۰۴
حوزه ریاستاداره گزینش-۲۳۹۱
حوزه ریاستمدیر روابط عمومیحسین رحیمی۲۲۰۶
حوزه ریاستکارشناس روابط عمومی۲۲۳۳
حوزه ریاستمسئول امورحقوقی علی اسدی ۲۲۷۲
حوزه ریاستمدیر فناوری اطلاعاتمهندس جعفرعلیشاهی ۲۴۵۸
حوزه ریاستمسئول وب سایت مهندس حسنعلی روح اللهی۲۴۵۲
حوزه ریاسترئیس اداره امور شاهد و ایثارگرمهندس محمد حسن عمادی۲۲۴۰
حوزه ریاستمرکز بین المللی مطالعات و تحقیقات سنگ های ساختمانیدکتر پیمان قاسمی۲۴۷۹
حوزه ریاستمرکز بین المللی مطالعات و تحقیقات سنگ های ساختمانیعبدالرسول آقایی۲۲۸۵
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر سیدعلی افتخاری۲۵۹۵
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر معاونبهمن بیگدلی۲۵۹۹
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیاداره کارگزینی هیأت علمیحسن شریفیانا- محمدرضا قاسمی۲۲۵۴
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمدیر آموزش و تحصیلات تکمیلیمجتبی سلیمانی۲۴۵۶
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمدیر برنامه ریزی آموزشی رسول نورمحمدی۲۴۴۷
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمسئول اداره برنامه ریزی درسیفاطمه سرخی۲۲۹۹
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمسئول اداره امتحانات و نمراتابوطالب خیرخواهان۲۲۲۲
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیکارشناس اداره امتحانات و نمراتمحمد عسکری۲۳۰۰
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمسئول ثبت نام و پذیرش دانشجویانقدیرعلی صالحی۲۳۰۱
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیکارشناس رشته های*
کاردانی : کامپیوتر ، الکتروتکنیک- برق صنعتی
کارشناسی پیوسته : مهندسی برق ( قدرت ، کنترل) و کامپیوتر
کارشناسی ناپیوسته : مهندسی برق (شبکه های انتقال و توزیع) و کامپیوتر
کارشناسی ارشد : مهندسی برق گرایشهای (قدرت ، الکترونیک ، سیستمهای قدرت وسیستمهای انرژی الکتریکی)
دکتری : مهندسی برق - قدرت
مرتضی حاج هاشمی۲۴۶۱
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیکارشناس رشته های*
کارشناسی پیوسته: مهندسی پزشکی (بیوالکتریک ، بیومکانیک) و مهندسی ورزش
کارشناسی ناپیوسته : مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
کارشناسی ارشد : آمار اقتصادی اجتماعی ، سیستمهای اقتصادی اجتماعی ، مهندسی برق گرایشهای ( کنترل ،ماشینهای الکتریکی ، الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی ) و مهندسی پزشکی
دکتری : مهندسی پزشکی ( بیومکانیک)
مهدی حاج حیدری۲۳۶۲
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیکارشناس رشته های*
کاردانی: نقشه کشی عمومی ومکانیک خودرو
کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک ، نفت و عمران (کلیه گرایش ها)
دکتری : مهندسی مکانیک و عمران (کلیه گرایش ها)
حجت اله فتاحی۲۵۳۸
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیکارشناس رشته های:
کاردانی: تاسیسات( تهویه مطبوع)، ساخت و تولید(ماشین ابزار-قالبسازی)
کارشناسی پیوسته: مهندسی مکانیک ( سیالات – جامدات ) مهندسی هوافضا و مهندسی نفت(کلیه گرایشها)
کارشناسی ناپیوسته: مهندسیتکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی ،تکنولوژی ساخت و تولید( ماشین ابزار ) و تکنولوژی مکانیک خودرو
سیامک گلبان۲۵۴۱
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیکارشناس رشته های*
کارشناسی پیوسته: مهندسی عمران و معماری
کارشناسی ناپیوسته : مهندسی اجرایی عمران
احمدرضا عسکری۲۵۴۰
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیکارشناس رشته های *کارشناسی پیوسته : مددکاری اجتماعی وروانشناسی
کارشناسی ناپیوسته : آموزش و پرورش ابتدایی
کارشناسی ارشد : توسعه اقتصادی ، اقتصاد انرژی ، بانکداری اسلامی،
فقه و حقوق اقتصادی، روانشناسی ورزش ، اقتصاد و تجارت الکترونیک ، جامعه شناسی ورزش ، جامعه شناسی انقلاب اسلامی
دکتری : اقتصاد اسلامی ، اقتصاد سلامت ، مشاوره
محسن کمالی۲۲۹۷
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیکارشناس رشته های*
کارشناسی پیوسته : اقتصاد بازرگانی – اقتصاد نظری و حقوق
کارشناسـی ارشد : روان شناسـی بالینی ، روانشناسـی خانواده درمانـی
سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)و روانشناسی صنعتی و سازمانی
رسول قربانی۲۲۹۸
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیکارشناس رشته های *
کاردانی حسابداری
کارشناسی پیوسته : راهنمایی و مشاوره ، علوم ورزشی
کارشناسی ارشد : مشاوره و راهنمایی ، مشاوره خانواده ، مشاوره توانبخشی ،معارف اسلامی و حقوق( حقوق خانواده ) ، روانشناسی اسلامی(مثبت گرا)و روانشناسی شخصیت
سید محسن موسوی۲۲۹۶
معاونت اداری و مالیمعاون اداری و مالیدکتر شهرام قهرکی۲۵۹۸
معاونت اداری و مالیمسئول دفتر معاونبهمن بیگدلی۲۵۹۹
معاونت اداری و مالیمدیر امور مالیقدرت اله حبیب زاده۲۲۴۱
معاونت اداری و مالیمدیر امور اداریفرهاد ملک محمدی۲۲۸۰
معاونت اداری و مالیرئیس اداره حسابداریمهدی حیدری۲۲۴۴
معاونت اداری و مالیمسئول رسیدگی اسناد و صدور سند و مسئول اموالفریدون واصفیان۲۲۴۷
معاونت اداری و مالیکارشناس مالیمسعود معصومی۲۲۱۵
معاونت اداری و مالیحسابداری مالی وصدور چکابوالفضل شریعتی۲۲۳۰
معاونت اداری و مالیمسئول حقوق و دستمزدحسن حاج حیدری۲۲۴۲
معاونت اداری و مالیحسابدار ، متصدی صدور اسناد دریافت و مسئول انبار ریالی هادی همتی۲۲۲۴
معاونت اداری و مالیمسئول امور قراردادهاناصر دادار۲۲۳۷
معاونت اداری و مالیحسابدار و امور بایگانی اداری مالینادعلی علیرضایی۲۴۹۱
معاونت اداری و مالیمتصدی امور قراردادها و حسابدارحسن حیدری۲۲۴۶
معاونت اداری و مالیرئیس صندوق رفاه دانشجوییمحسن حاجیان۲۲۴۵
معاونت اداری و مالیصندوق رفاه دانشجوییمحمدرضا رضایی۲۳۰۴
معاونت اداری و مالیکارشناس صندوق رفاهنعمت اله حاجی علی اکبری۲۲۴۹
معاونت اداری و مالیکارشناس صندوق رفاهعلی حجاری زاده۲۲۵۰
معاونت اداری و مالیرئیس حسابداری دانشجوییمجتبی فروزان۲۲۵۱
معاونت اداری و مالیحسابداری دانشجوییمحمدحسن شایان فر۲۲۵۲
معاونت اداری و مالیحسابداری دانشجوییزهره مختاری۲۲۵۲
معاونت اداری و مالیرئیس کارگزینی کارکنانحجت اله پور محمدی۲۲۵۵
معاونت اداری و مالیکارگزینی کارکنان-۲۲۵۸
معاونت اداری و مالیدبیر کمیته بیمه و رفاهسعید جوانی۲۲۵۶
معاونت اداری و مالیمسئول رستوران زیتونعبدالرسول آقایی۲۴۰۳
معاونت اداری و مالیمسئول تدارکاتابراهیم بگدلی۲۲۷۰
معاونت اداری و مالیمتصدی تدارکاتمرتضی ابوطالبی۲۲۷۱
معاونت اداری و مالیامور نقلیهقنبرعلی فخاری۲۴۷۰
معاونت اداری و مالیمسئول دبیرخانهمرضیه کریمی۲۲۶۰
معاونت اداری و مالیدبیرخانه-۲۲۶۱
معاونت اداری و مالیدبیرخانه فرزانه قلیزاده۲۲۶۲
معاونت اداری و مالینامه رسانقاسمعلی ابوطالبی۲۲۴۸
معاونت اداری و مالیانبارعبدالرسول عمادی۲۲۶۹
معاونت اداری و مالیشرکت تعاونی مصرف کارکنان-۲۵۳۴
معاونت اداری و مالیتاکسی تلفنی-۲۲۳۹
معاونت اداری و مالیبانک ملی شعبه دانشگاه-۲۲۸۳
معاونت دانشجویی و فرهنگیمعاون دانشجویی و فرهنگیحجت الاسلام والمسلمین موسوی۲۶۰۱
معاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول دفتر معاونتبهمن بیگدلی۲۵۹۹
معاونت دانشجویی و فرهنگیمدیر امور دانشجوییسید شهاب عماد الساداتی۲۴۱۰
معاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس نظام وظیفهمحسن صادقیان۲۴۹۵
معاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس نقل و انتقالاتیوسف معصومی۲۴۱۱
معاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس امور دانشجوییمحسن رمضانی۲۳۸۷
معاونت دانشجویی و فرهنگیرئیس اداره امور دانش آموختگاناکرم مالکی۲۴۱۲
معاونت دانشجویی و فرهنگیمتصدی اموردانش آموختگانفرحناز قربانی ۲۴۱۳
معاونت دانشجویی و فرهنگیمتصدی امور دانش آموختگانفرحناز مسعودیان۲۴۱۵
معاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول سلف‌سرویسرسول علی اکبری۲۴۱۴
معاونت دانشجویی و فرهنگیآشپزخانه سلف سرویس-۲۲۸۶
معاونت دانشجویی و فرهنگیایاب و ذهاب دانشجوییروح اله پریشانی۲۴۲۱
معاونت دانشجویی و فرهنگیدبیر کمیته انضباطی دانشجوییسید شهاب عماد الساداتی۲۴۱۰
معاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول خوابگاهمهدی زراوشان۲۴۳۶
معاونت دانشجویی و فرهنگیمتصدیان خوابگاهحسن شفایی۲۴۳۶
معاونت دانشجویی و فرهنگیمتصدیان خوابگاهمجتبی مفیدی۲۴۳۶
معاونت دانشجویی و فرهنگیدفتر فرهنگی خوابگاهمحمد زمانی۲۴۴۵
معاونت دانشجویی و فرهنگیبوفه خوابگاه-۲۴۴۸
معاونت دانشجویی و فرهنگیدفتر مشاوره و راهنمایی دانشجوییفرخنده رجبی۲۳۹۴-۲۲۲۶
معاونت دانشجویی و فرهنگیانتشارات ( آلاچیق )-۲۲۲۷
معاونت دانشجویی و فرهنگیپارکینگ-۲۴۱۹
دفتر فرهنگ اسلامیمدیرفرهنگی و اجتماعیسیدمحسن موسوی زاده۲۲۰۸
دفتر فرهنگ اسلامیکارشناس کانون قرآن و عترت برادرانسیدمحسن موسوی‌زاده۲۲۰۸
دفتر فرهنگ اسلامیکارشناس دفتر فرهنگ اسلامی برادرانمهدی مجیری۲۴۵۰
دفتر فرهنگ اسلامیکارشناس دفتر فرهنگ اسلامی برادرانمنصور نقدعلی۲۲۰۳
دفتر فرهنگ اسلامیکارشناس دفتر فرهنگ اسلامی خواهرانمریم پیمانی۲۲۱۱
دفتر فرهنگ اسلامیکارشناس کانون قرآن و عترت خواهرانفاطمه آقایی۲۲۰۹
دفتر فرهنگ اسلامیمسئول ستاد اقامه نمازمحمد زمانی ۲۲۳۶
دفتر فرهنگ اسلامیکارشناس ستاد اقامه نمازمجتبی صرامی۲۴۵۱
دفتر فرهنگ اسلامینوارخانه دفترفرهنگ اسلامی-۲۵۱۸
دفتر فرهنگ اسلامیمسجد النبی-۲۵۸۴
معاونت پژوهش و فناوریمعاون پژوهش و فناوریدکتر داود طغرایی۲۵۹۷
معاونت پژوهش و فناوریمسئول دفتر معاونبهمن بیگدلی۲۵۹۹
معاونت پژوهش و فناوریمدیر پژوهش و فن آوریدکتر امین کلاهدوز۲۴۹۰
معاونت پژوهش و فناوریکارشناس امور پژوهشی و دفتر علم و علم سنجیخانم جندقی۲۳۹۹
معاونت پژوهش و فناوریکارشناسان تحصیلات تکمیلیداود سمیعی فر۲۴۵۷
معاونت پژوهش و فناوریکارشناسان تحصیلات تکمیلیمهدی حاج هاشمی۲۴۵۷
معاونت پژوهش و فناوریرئیس اداره ارتباط با صنعت و جامعهسید امیر صدر صهری۲۶۱۸
معاونت پژوهش و فناوریکارشناس اداره ارتباط با صنعت و جامعهنوراله شیخ۲۴۹۲
معاونت پژوهش و فناوریمجله تخصصی مکانیکپریسا کامرانیان۲۳۳۸
معاونت پژوهش و فناوریمدیر مرکز رشد واحدهای فناوریدکتر احمد کشاورزی۲۶۰۶
معاونت پژوهش و فناوریکارشناس مرکز رشد واحدهای فناوریسید محمدحسن میردامادی۲۶۰۵
معاونت پژوهش و فناوریمسئول کتابخانه-۲۴۵۹
معاونت پژوهش و فناوریکارشناسان کتابخانه و میزامانتحمیرا بنیانیان ، نوشین صرامی۲۴۶۰
معاونت پژوهش و فناوریکارشناس امور کتابخانه ( مرجع )زهرا جعفرپور۲۴۶۲
معاونت پژوهش و فناوریرئیس اداره کارگاه ها و آزمایشگاه ها-آزمایشگاههای هیدرولیک و پنوماتیک-عملیات حرارتی-مدیرمرکز ارتقاء شایستگی دانشجویانSCD(فنی و حرفه ای)مهندس مهرداد آقاجانی۲۵۵۷
معاونت پژوهش و فناوریمسئول کارگاه‌هاو آزمایشگاه‌های برق-آزمایشگاههای مدار منطقی-تجهیزات پزشکی و بیمارستانی - بررسی سیستم های قدرت-الکترونیک صنعتی-تجهیزات پست و کابلمهندس مهدی رفیعی۲۴۶۴
معاونت پژوهش و فناوریکارشناس آزمایشگاههای فیزیک دو- کنترل-اندازه گیری و مدارمهندس مصطفی نقدعلی۲۴۸۱
معاونت پژوهش و فناوریکارشناس آزمایشگاههای ماشین های الکتریکی یک- فشارقوی مهندس عبدالرسول عشقی۲۲۳۸
معاونت پژوهش و فناوریکارشناس آزمایشگاههای ماشین های الکتریکیدو –مبانی مهندسی برق-رله و حفاظت-کارگاه برقمهندس علیمحمد حاجیان۲۴۶۶
معاونت پژوهش و فناوریکارشناس آزمایشگاه های فیزیولوژی - شیمی – شیمی آلی -سیالات مخزن-سنگ مخزنمهندس محسن گوهری۲۴۷۴
معاونت پژوهش و فناوریکارشناس آزمایشگاههای فیزیک یک-فیزیک مکانیک و حرارت-الکترونیک یک و دومهندس کریم ماندگاری۲۴۷۷
معاونت پژوهش و فناوریآبدارخانه مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی -۲۴۷۵
معاونت پژوهش و فناوریمسئول کارگاه ها و آزمایشگاه های مکانیک و عمران -آزمایشگاههای مکانیک سیالات –انتقال حرارت-تاسیساتمهندس امیر رضا رادهوش۲۴۸۳
معاونت پژوهش و فناوریکارشناس مجموعه کارگاه‌های عمرانمهندس محمد علی جامی۲۵۵۲
معاونت پژوهش و فناوریکارشناس آزمایشگاههای مقاومت مصالح – دینامیک و ارتعاشات - ترمودینامیکعبدالرضا شومالی ۲۴۸۲
معاونت پژوهش و فناوریکارشناسان مجموعه کارگاه ماشین ابزار و ابزار سازی- کارگاه ماشین‌های CNCنجف علی حاج حیدری –ابراهیم سلحشور۲۴۸۵
معاونت پژوهش و فناوری کارشناس مجموعه کارگاههای جوشکاری ورقکاری- ریخته‌گری -مدلسازیمهندس محسن ربانی فر۲۴۸۷
معاونت پژوهش و فناوری کارشناس مجموعه کارگاه های مکانیک خودرومهندس مجتبی اسماعیلی ۲۵۵۶
معاونت پژوهش و فناوریانجمن علمی برق-۲۳۹۲
معاونت عمرانیمعاون عمرانیمهندس تقی مهندس۲۵۳۰
معاونت عمرانیکاردان دفتر فنیمهندس امرا… عشقی۲۵۳۱
معاونت عمرانیرئیس اداره تعمیرات و کارشناس دفتر فنی ( مکانیک )مهندس حمیدهارونی۲۵۳۲
معاونت عمرانیکارشناس دفتر فنی ( تأسیسات )مهندس علیرضا صالحیان۲۵۳۳
معاونت عمرانیدفتر سرویس و نگهداری تأسیسات برقیمهندس عبدالرسول عشقی۲۵۳۵
معاونت عمرانینأسیسات عمومیحسینعلی شومالی۲۵۳۵
معاونت عمرانینأسیسات عمومی و پمپاژخانهحسن حاج کرمی۲۲۸۷-۲۵۳۵
اداره کل برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیانمدیر کل برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان-۲۲۹۲
اداره کل برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیانکارشناس برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیانمسعود معصومی۲۲۹۱
اداره کل برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیانکارشناس دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی کوتاه مدتمهندس داود نیک سرشت۲۳۳۷
دانشکده مهندسی مکانیکریاست دانشکده دکتر فرشید آقاداودی۲۳۴۰
دانشکده مهندسی مکانیکمعاون دانشکده دکترمختاریان۲۳۳۳
دانشکده مهندسی مکانیکاداره پژوهش دانشکدهدکتر پیرمرادیان۲۳۲۱
دانشکده مهندسی مکانیکمدیر گروه مکانیکدکترحیدری۲۵۶۹
دانشکده مهندسی مکانیکمدیر گروه کاردانی مکانیکدکتر عابدین زاده۲۳۰۵
دانشکده مهندسی مکانیکمدیرگروه تحصیلات تکمیلی مهندسی مکانیکدکترهاشمیان۲۵۲۴
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر لوح موسوی، مهندس نیک نژادی، مهندس مدنی ۲۳۲۳
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر هراتیان، مهندس نعمت الهی۲۳۳۲
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکترکوهی ، مهندس تاجی ۲۳۲۶
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی مهندس محمدی، مهندس شایان۲۳۲۷
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی خانم دکتر فرهت نیا ، دکتر رسولی۲۳۳۰
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر نقوی۲۵۶۶
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر رحیمی۲۵۶۵
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر مهماندوست۲۵۶۳
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی مهندس صابونی۲۳۲۲
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر طغرایی۲۳۲۸
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر افتخاری۲۵۶۷
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی خانم دکتر خسروی۲۳۲۹
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر کلاهدوز۲۳۳۱
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر عجبی نایینی۲۳۲۱
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکترکشاورزی۲۵۶۸
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر فضیلتی۲۴۳۲
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر جباری۲۳۲۰
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر میرمحمد صادقی ، مهندس سهیلی۲۳۱۹
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی دکتر فرید زاده ، دکتر کشاورز۲۳۳۹
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی ۲۲۳۲
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیأت علمی مهندس شمشیری۲۳۲۴
دانشکده مهندسی مکانیکدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریحجت الاسلام والمسلمین فاتحی۲۳۴۱
دانشکده مهندسی مکانیکباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگاندکتر آقاداودی۲۳۵۰
دانشکده مهندسی مکانیکدفتر تشکیل کلاس‌ها ی دانشکده رحمان فتحی۲۵۷۰
دانشکده مهندسی مکانیککافی نت دانشکده مکانیکعلیرضا عطوفی۲۵۱۰
دانشکده مهندسی مکانیکسایت دانشکده مکانیکعلیرضا عطوفی۲۵۱۴
دانشکده مهندسی مکانیکانتشارات دانشکده -۲۵۲۵
دانشکده مهندسی مکانیکآبدارخانه دانشکده مکانیک-۲۲۶۵
دانشکده مهندسی عمرانمدیر گروه عمراندکتر رئیسی۲۵۶۴
دانشکده مهندسی عمرانمعاون مدیر گروه عمراندکتر آقایی۲۵۲۱
دانشکده مهندسی عمرانعضو هیأت علمی دکتر جابر زاده۲۵۲۲
دانشکده مهندسی عمرانعضو هیأت علمی مهندس عباس زاده۲۵۲۳
دانشکده مهندسی عمرانعضو هیأت علمی دکتر طلایی طبا۲۳۴۶
دانشکده مهندسی عمرانعضو هیأت علمی دکتر ریاحی ، مهندس شیخ بهایی ۲۵۲۷
دانشکده مهندسی عمراندفتر تشکیل کلاس های دانشکده عمرانمرتضی رامک۲۴۰۸
دانشکده مهندسی عمرانسایت دانشکده عمرانمرتضی رامک۲۴۰۸
دانشکده مهندسی عمرانآبدارخانه دانشکده عمران-۲۲۶۴
دانشکده فنی‌ومهندسیریاست دانشکده جواد اشکبوس۲۳۱۸
دانشکده فنی‌ومهندسیاداره پژوهش دانشکدهدکتر دولتشاهی۲۳۰۶
دانشکده فنی‌ومهندسیمدیر گروه کامپیوترمهندس اسلامی۲۳۴۵
دانشکده فنی‌ومهندسیمدیرگروه ریاضی و آمار اقتصادی و اجتماعیدکتر جهانگیری۲۳۷۵
دانشکده فنی‌ومهندسیمدیر گروه کارشناسی برق دکتر خدادادی ۲۳۹۶
دانشکده فنی‌ومهندسیمدیر گروه تحصیلات تکمیلی برقدکتر ارشادی۲۳۴۴
دانشکده فنی‌ومهندسیمعاون آموزشی و دانشجوئی دانشکده ، مدیر گروه مهندسی پزشکی دکتر نصری۲۳۵۸
دانشکده فنی‌ومهندسیمدیر گروه فیزیکجواد اشکبوس۲۳۱۸
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی دکتر سلطانی۲۳۶۸
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی دکتر قبادی۲۳۵۶
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی خانم مهندس محرری۲۳۵۲
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی مهندس عموتقی ،دکتر اعظمیان۲۳۳۵
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی مهندس جبارزارع ، دکتر توکلی۲۳۶۱
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی مهندس صلواتی ۲۳۴۸
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی دکتر شجاعیان۲۳۴۳
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی مهندس بیک۲۳۵۳
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی دکتر رضایی ، حکیم ، الهیاری ، فرجی۲۳۵۵
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی خانم دکترصادقی ، خانم مهندس لطفی۲۴۰۷
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی دکتر اکبری ، مهندس مرادی۲۳۴۷
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی خانم دکتر جبروتیان ، دکتر مهیاری نیا ۲۳۵۷
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی دکتر اخوان ، روح الهی ۲۳۵۹
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی دکتر بهاری زاده ، مهندس عموهادی۲۳۵۱
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی مهندس رضائیان ۲۳۶۳
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی خانم مهندس نصری۲۳۵۶
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی منتظری۲۳۶۰
دانشکده فنی‌ومهندسیعضو هیأت علمی خانم دکتر باقربوم ، خانم دکتر شریف دوست ، دکتر طباطبائی۲۳۹۵
دانشکده فنی‌ومهندسیدفتر تشکیل کلاس های دانشکده علیرضا ارفع الرفیعی۲۳۰۸
دانشکده فنی‌ومهندسیسایت دانشکده فنی و مهندسیمحمدرضا ابراهیمیان ، مهدی نیکبخت۲۳۵۴
دانشکده فنی‌ومهندسیانتشارات دانشکده فنی ومهندسی-۲۴۴۹
دانشکده فنی‌ومهندسیآبدارخانه دانشکده فنی و مهندسی-۲۲۶۶
دانشکده علوم‌انسانیریاست دانشکدهخلیل ملک احمدی۲۳۶۶
دانشکده علوم‌انسانیمعاون آموزشی دانشجویی دانشکدهدکتر فقیه ایمانی۲۳۸۹
دانشکده علوم‌انسانیمدیر گروه اقتصادخانم دکتر حافظی۲۳۸۳
دانشکده علوم‌انسانیمدیر گروه روانشناسیدکتر گرجی۲۳۶۹
دانشکده علوم‌انسانیمدیر گروه حقوقدکتر عبداللهی۲۳۹۰
دانشکده علوم‌انسانیمدیر گروه مشاورهتبریزی۲۳۷۷
دانشکده علوم‌انسانیمدیر گروه مددکاری اجتماعیخانم دکتر امین جعفری۲۳۸۸
دانشکده علوم‌انسانیمدیرگروه دروس معارفدکتر جعفری۲۳۸۱
دانشکده علوم‌انسانیمدیرگروه دروس عمومیملک احمدی۲۳۶۶
دانشکده علوم‌انسانیمدیرگروه کارشناسی روانشناسیخانم دکتر رضایی۲۳۸۵
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی کلوانی ، شیرانی۲۳۷۴
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی دکتر رجبی۲۳۸۲
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی دکتر مسائلی ، دلائلی۲۳۶۷
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی سمیعی ، خانم صدری۲۳۸۳
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی خانم وطن خواه، خانم بهادرانی۲۳۷۹
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی دکتر قهرکی ، دکتر خلیفه سلطانی ، تابش ، جمشیدی۲۳۷۲
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی دکتر هادیان ۲۳۶۷
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی خانم دکترکرباسی، خانم دکتر جواد زاده۲۳۸۴
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی خانم دکتر نامدارپور، خانم دانشور حسینی ۲۳۷۶
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی دکتر گلناری۲۳۱۵
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی خانم دکتر نیک نژادی۲۳۸۵
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی دکتر خوروش، دکتر ایروانی، دکتر قجاوند۲۲۱۰
دانشکده علوم‌انسانیعضو هیأت علمی دکتردیاریان ، دکتر موسوی۲۳۷۸
دانشکده علوم‌انسانیکارشناسان گروه های آموزشی دانشکدهخانم تولایی۲۵۴۲
دانشکده علوم‌انسانیدفتر تشکیل کلاس‌های دانشکده علی زمانی۲۳۰۷
دانشکده علوم‌انسانیسایت دانشکدهمهندس منصور رفیعی۲۵۱۵
دانشکده علوم‌انسانیانتشارات دانشکده -۲۲۸۲
دانشکده علوم‌انسانیآبدارخانه دانشکده -۲۲۶۷
تربیت بدنیرئیس اداره تربیت‌بدنیمحمدحسین شیرازی۲۴۲۳-۲۴۲۴
تربیت بدنیسالن پوریای ولی -۲۴۳۹
تربیت بدنیسالن تختی-۲۴۳۰
تربیت بدنیدفتر استادان تربیت‌بدنی ( خواهران )خانم دکترسلطانی۲۴۲۸
تربیت بدنیمدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیدکترعرب مؤمنی۲۴۲۶
تربیت بدنیآبدارخانه (مجموعه ورزشی)-۲۲۶۸
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهمجمع اسلامی اساتید-۲۵۹۶
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهبسیج اساتید-۲۵۲۸
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهبسیج شهید مفتح کارکنان-۲۴۴۷
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهتشکل اسلامی دانشجو -۲۲۲۰
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهجامعه اسلامی دانشجویان -۲۴۰۶
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهدفتر حوزه بسیج دانشجویی-۲۲۱۶
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهپایگاه شهید همت خوابگاه(برادران)-۲۲۱۸
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهپایگاه شهید آوینی ( برادران)-۲۲۱۷
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهپایگاه المهدی (بسیج دانشجویی خواهران)-۲۲۱۹
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاهدفتر سالن اجتماعات شهید آوینی-۲۴۸۹
حفاظت فیزیکی و انتظاماتمسئول حفاظت فیزیکیمهندس اصغر نیکبخت۲۵۷۱
حفاظت فیزیکی و انتظاماتمتصدی امور دفتری و بایگانی محرمانهمجتبی لطفی۲۲۰۵
حفاظت فیزیکی و انتظاماتانتظامات خواهرانفاطمه عظیمی۲۳۰۹
حفاظت فیزیکی و انتظاماتانتظامات برادران حسن کریمیان۲۵۸۲
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی درب ورودی دانشگاه-۲۵۷۳
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی درب ورودی دانشگاه-۲۵۷۴
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی ساختمان اداری کتابخانه-۲۵۷۵
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی دانشکده مکانیک-۲۵۰۰
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی دانشکده عمران-۲۵۷۲
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی دانشکده فنی و مهندسی( آقایان)-۲۲۸۱
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی دانشکده فنی و مهندسی(خواهران )-۲۲۹۳
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی دانشکده علوم انسانی (برادران)-۲۲۷۶
حفاظت فیزیکی و انتظاماتحفاظت فیزیکی دانشکده علوم انسانی(خواهران)-۲۲۷۷
معاونت سمامعاون سمادکتر حامد عجبی نایینی-
معاونت سمامسئول دفتر معاون سما و دبیرخانهعباس محمدی۲۵۵۳-۱۰۱
معاونت سمادورنگار(فاکس)-۲۵۵۳-۱۱۷
معاونت سمامدیر امور دانشجویی ابوالفضل صالحی۲۵۵۳-۱۴۶
معاونت سمامعاون آموزشی و پژوهشی مهندس محمد مسیبی۲۵۵۳-۱۰۲
معاونت سمامعاون فرهنگی دانشجوییمهدی اسماعیلی۲۵۵۳-۱۰۲
معاونت سمامعاون پشتیبانی مرتضی صابر علیان۲۵۵۳-۱۲۰
معاونت سمامسئول امور مالی حوزه معاونت و مدارسمهدی عابدی۲۵۵۳-۱۲۱
معاونت سمامسئول امور مالی دانشکدهمسلم رجبی۲۵۵۳-۱۲۲
معاونت سمامدیر امور فرهنگی و ستاد شاهدعباسعلی محمدی دهنوی۲۵۵۳-۱۲۴
معاونت سمامسئول امور دانش آموختگان و مسئول کتابخانهزهره عموچی۲۵۵۳-۱۲۶
معاونت سمامسئول تشکیل کلاس هاسید نوراله ابطحی۲۵۵۳-۱۱۸
معاونت سمامسئول انتظامات محمدعلی جعفری پور۲۵۵۳-۱۳۱و ۱۳۰-۲۵۵۳
معاونت سمامسئول امور عمومیلطف ا... سلطانی۲۵۵۳-۱۲۱
معاونت سمامدیر آموزشسیدرضا سپهریان۲۵۵۳-۱۳۳
معاونت سماکارشناس آموزشمهندس هادی ملکی۲۵۵۳-۱۳۴
معاونت سمامدیر گروه کامپیوترخانم مهندس جعفری۲۵۵۳-۱۳۵
معاونت سمامدیر گروه حسابداریخانم محمودی۲۵۵۳-۱۳۶
معاونت سمامدیر گروه برق مهندس قاسمی۲۵۵۳-۱۳۷
معاونت سمامدیر گروه مکانیکمهندس سپهری۲۵۵۳-۱۳۸
معاونت سمامسئول امور شهریه ، روابط عمومی و سلفحمیدرضا رحمتی۲۵۵۳-۱۴۰
معاونت سمامسئول صندوق رفاهبهزاد دیهول۲۵۵۳-۱۴۱
معاونت سمامدیر پژوهش خانم مهندس مریم کیخائی۲۵۵۳-۱۴۲
معاونت سما مسئول کارگاههای برق و ارتباط با صنعت و مسئول فناوری اطلاعات ، ارتباطات و سایت هاروح ا... نوروزی۲۵۵۳-۱۴۳
معاونت سمامسئول کارگاههای مکانیکمهندس سپهریان۲۵۵۳-۱۵۱
معاونت سمادفتر مشاوره-۲۵۵۳-۱۴۵
معاونت سماسلف و بوفه دانشجویی-۲۵۵۳-۱۵۷
معاونت سماآبدارخانه -۲۵۵۳-۱۲۳
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهدفتر ریاست-۳۳۶۶۱۶۰۰
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهدورنگار دانشگاه-۳۳۶۶۰۰۸۸
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمدیر روابط عمومی-۳۳۶۶۴۱۵۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهدفتر فرهنگ اسلامی-۳۳۶۶۴۱۵۰
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمدیر حراست-۳۳۶۶۰۸۲۰
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهدفتر معاونین-۳۳۶۶۱۵۰۰
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهدفترگزینش-۳۳۶۶۴۱۳۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهامور مالی-۳۳۶۶۰۲۲۶
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهدورنگار اداره آموزش-۳۳۶۶۴۱۱۳
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهحفاظت فیزیکی-۳۳۶۶۰۲۲۷
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهدفتر مشاوره و راهنمایی دانشجویی-۳۳۶۶۴۱۶۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهبسیج دانشجویی-۳۳۶۶۰۸۸۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهاتوبوسرانی-۳۳۶۶۰۸۸۴
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهتأسیسات-۳۳۶۶۴۱۷۶
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهپمپاژخانه-۳۳۶۰۲۷۰۲
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمخابرات۳۳۶۶۰۰۱۱-۱۴و ۹-۳۳۶۶۰۰۳۶-۳۳۶۶۰۲۰۰-۳۳۶۶۰۲۰۲۳۳۶۶۰۰۱۱-۱۴
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهبانک ملی شعبه دانشگاه-۳۳۶۶۰۲۰۷ و ۳۳۶۶۰۲۰۶
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهتاکسی تلفنی-۳۳۶۶۴۰۷۶
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمرکز آموزشی و فرهنگی سما-۳۳۶۶۴۱۷۲ و ۳۳۶۶۰۲۰۹
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهپیش دبستانی و ابتدایی پسرانه سما-۳۳۶۶۹۱۷۱
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمتوسطه دوره اول (راهنمایی) پسرانه سما-۳۳۶۶۰۲۱۰
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمتوسطه دوره دوم(دبیرستان) پسرانه سما-۳۳۶۶۰۲۰۸
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاههنرستان فنی پسرانه سما-۳۳۶۶۰۲۰۸
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهپیش دبستانی و ابتدایی دخترانه سما-۳۳۶۶۹۱۷۴
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمتوسطه دوره اول(راهنمایی) دخترانه سما-۳۳۶۶۹۱۷۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاهمتوسطه دوره دوم(دبیرستان) دخترانه سما-۳۳۶۶۹۱۷۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاههنرستان فنی دخترانه سما-۳۳۶۶۹۱۷۵