تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۷:۵۵ سه شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
Language : FA |
خانه / آدرس وب سایتهای دانشگاه های آزاد اسلامی

آدرس وب سایتهای دانشگاه های آزاد اسلامی

آدرس وب سایتهای ۳۴۴ واحد و مرکز دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده توسط واحد خمینی شهر
نام واحد دانشگاهیاستانآدرس وب سایت
دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوهیزد www.abarkouhiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ابهرزنجان www.abhariau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اراکمرکزی www.iau-arak.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیلاردبیل www.iauardabil.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اردستاناصفهان www.iauard.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اردکانیزد www.iauardakan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اردلچهارمحال و بختیاری www.iauardal.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجانفارس www.iaua.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیهآذربایجان غربی  www.iaurmia.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی استهبانفارس www.iauestahban.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اسدآبادمرکزی www.iauas.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اسفراینخراسان شمالی www.iauesf.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اسکوآذربایجان شرقی www.iauosku.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اسلام آباد غربکرمانشاه www.iau-ea.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهرتهران www.iiauac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اشکذریزد www.iauashkezar.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اصلاندوراردبیل www.arastabar.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اقلیدفارس www.iaueghlid.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرزمرکزی www.iau-aligudarz.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی امیدیهخوزستان www.iauo.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی انارکرمان www.anariau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اندیشمکخوزستان www.iauandimeshk.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی انگوتاردبیل www.iauangut.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اوزفارس www.iauevaz.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اهرآذربایجان شرقی www.iau-ahar.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اهرمبوشهر www.iauahram.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اهوازخوزستان www.iauahvaz.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ایذهخوزستان www.izehiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ایرانشهرسیستان و بلوچستان www.iauiranshahr.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچیآذربایجان شرقی www.iauil.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ایوان غرب ایلام www.iaueygh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ایوانکیسمنان www.iau-eyvanekey.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ایلامایلام www.ilam-iau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی آبادانخوزستان www.iauabadan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی آبادهفارس www.iauabadeh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی آبدانانایلام www.iauabdanan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهرآذربایجان شرقی www.iauazar.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی آران و بیدگلاصفهان www.iauaranbidgol.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهرگلستان www.iauaz.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی آستاراگیلان www.iau-astara.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی آستانهمرکزی www.asaiau.ir
دانشگاه آزاد اسلامی آستانه اشرفیهگیلان www.asaiau.ir
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیانمرکزی www.aiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی آق قلاگلستان www.aqqalaiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملیمازندران www.iauamol.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بابلمازندران www.baboliau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بادروداصفهان www.badroudiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی باغملکخوزستان www.iaubaghmalek.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بافتکرمان www.iaubaft.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بافقیزد www.bafgh-iau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بانهکردستان www.iaubaneh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بجستانخراسان رضوی www.iaubajestan.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بجنوردخراسان شمالی www.bojnourdiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بردسکنخراسان رضوی www.iaubc.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بردسیرکرمان www.bardsiriau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بروجردمرکزی www.iaub.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بروجنچهارمحال و بختیاری www.iauboroujen.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بستان آبادآذربایجان شرقی www.iaubos.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بستکهرمزگان www.Bastakiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بمکرمان www.iaubam.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بنابآذربایجان شرقی www.bonabiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلیگیلان www.Bandaranzaliiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بندر جاسکهرمزگان www.jaskiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بندر خمیرهرمزگان www.iaubkh.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بندر دیر بوشهر www.iaudayyer.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباسهرمزگان www.iauba.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بندر کنگانبوشهر www.kanganiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بندر گزگلستان www.bandargaziau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بندر گناوهبوشهر www.iaugenaveh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بندر لنگههرمزگان www.iaubl.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهربوشهر www.iaubushehr.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بوکانآذربایجان غربی  www.iau-boukan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بومهنتهران www.m۸.azad.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهراقزوین www.buiniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بهابادیزد www.bahabadiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بهارمرکزی www.iaubah.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بهبهانخوزستان www.behbahaniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بهشهرمازندران www.iaubs.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بیجارکردستان www.iaubijar.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بیضا فارسفارس www.biau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بیله سوار مغاناردبیل www.iaubsm.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بین الملل خلیج فارسخوزستان www.iaupg.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی بندر انزلیگیلان www.intbaiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی جلفاآذربایجان شرقی www.iauj.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی قشم هرمزگان www.iau-qeshmint.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی کیشهرمزگان www.Iaukish.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجندخراسان جنوبی www.iaubir.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغاناردبیل www.iaupmogan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی پارسیانهرمزگان www.parsianiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی پردیستهران www.Pardisiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی پرندتهران www.piau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی پیرانشهرآذربایجان غربی  www.piranshahr-iau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستانقزوین www.tiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تالشگیلان www.iautalesh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تایبادخراسان رضوی www.taybad.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تبریزآذربایجان شرقی www.iaut.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تربت جامخراسان رضوی www.iautj.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریهخراسان رضوی www.torbath.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تسوجآذربایجان شرقی www.iau-tasouj.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تفتیزد www.taftiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تفرشمرکزی www.iautb.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تکابآذربایجان غربی  www.unvtakab.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابنمازندران www.tonekaboniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکانمرکزی www.toyserkaniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تهران الکترونیکیتهران www.iauec.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکیتهران www.iautmu.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوبتهران www.azad.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تهران دندانپزشکیتهران www.dentaliau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق (قیام دشت)تهران www.qdiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمالتهران www.iau-tnb.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تهران علوم تحقیقاتتهران www.srbiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تهران علوم داروییتهران www.iaups.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب(سما)تهران www.wtiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزیتهران www.iauctb.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تیراناصفهان www.iautiran.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی جاجرمخراسان شمالی www.jajarmiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی جاسبمرکزی www.Iaujasb.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی جزیره هرمزهرمزگان www.Iauhormoz.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی جلفاآذربایجان شرقی www.iauj.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی جمبوشهر www.jamiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی جوشقان قالیاصفهان www.jau.blogfa.com
دانشگاه آزاد اسلامی جویبارمازندران www.jouybariau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی جوینخراسان رضوی www.Iau-jovein.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی جهرمفارس www.jia.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفتکرمان www.iauji.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی چابهارسیستان و بلوچستان www.iauch.ir
دانشگاه آزاد اسلامی چالوسمازندران www.iauc.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی حاجی آبادهرمزگان www.iauha.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی خاتمیزد www.iaukhatam.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی خارکهرمزگان www.iaukharg.ac.ir??
دانشگاه آزاد اسلامی خارواناآذربایجان شرقی www.kharvana.marandiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی خاشسیستان و بلوچستان www.iaukhash.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی خامنهآذربایجان شرقی www.khamenehiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی خدابندهزنجان www.khiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی خرم آبادمرکزی www.khoiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی خرمشهرخوزستان www.Iaukho.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی خفرفارس www.iaukhafr.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی خلخالاردبیل www.Aukh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی خمینمرکزی www.iaukhomein.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهراصفهان www.iaukhsh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی خنجفارس www.iaukhonj.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی خوانساراصفهان www.khansariau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگاناصفهان www.khuisf.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی خورموجبوشهر www.iaukh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی خویآذربایجان غربی  www.iaukhoy.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی دارابفارس www.Iaudarab.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی داریونفارس www.iaudariun.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی دامغانسمنان www.damghaniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی درگزخراسان رضوی www.d-iau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی دره شهرایلام www.iau-dar.ir
دانشگاه آزاد اسلامی دزفولخوزستان www.iaud.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی دشتستانبوشهر www.diau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی دلیجانمرکزی www.iau-delijan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی دماوندتهران www.damavandiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی دورودمرکزی www.iau-doroud.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباداصفهان www.iaudolatabad.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی دهاقاناصفهان www.dehaghan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی دهدشتکهکیلویه و بویر احمد www.iaudehdasht.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی دهلرانایلام www.iaudehloran.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی رامسرمازندران www.iauramsar.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمزخوزستان www.iauramhormoz.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی رباط کریمتهران www.rkiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی رشتگیلان www.iaurasht.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجانکرمان www.iaurafsanjan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی روانسرکرمانشاه www.iaurvs.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی رودانهرمزگان WWW.Roudaniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی رودبارگیلان www.iauRoodbar.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی رودسر و املشگیلان www.raiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی رودهنتهران www.riau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی زابلسیستان و بلوچستان www.iauzabol.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی زاهد شهرفارس www.iauzahedshahr.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدانسیستان و بلوچستان www.iauzah.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی زرقانفارس www.iauzarghan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی زرندکرمان www.Iauzar.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی زرندیهمرکزی www.ziau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی زرین دشت فارس www.iauzarindasht.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی زنجانزنجان www.azu.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ساریمازندران www.iausari.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سامنمرکزی www.sameniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ساوهمرکزی www.iau-saveh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سبزوارخراسان رضوی www.iaus.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سپیدانفارس www.iausepidan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سرابآذربایجان شرقی www.iausa.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سراوانسیستان و بلوچستان www.iausaravan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سرخسخراسان رضوی www.sarakhs.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سردشتآذربایجان غربی  www.sardashtiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سرعیناردبیل www.iausarein.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سروستانفارس www.iausarv.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سقزکردستان www.iausaghez.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سلماسآذربایجان غربی  www.IAUsalmas.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سمنانسمنان www.semnaniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سمیرماصفهان www.iausemirom.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سنقر وکلیائیکرمانشاه www.iausak.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سنندجکردستان www.iausanandaj.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوهمازندران www.iausk.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگردخوزستان www.siau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سیاهیکلگیلان www.iausiyahkal.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سیرجانکرمان www.iausirjan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سیریکهرمزگان www.iausirik.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شادگانخوزستان www.iaushadegan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شالقزوین www.shaliau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرودسمنان www.iau-Shahrood.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شاهین دژآذربایجان غربی  www.iaushahindezh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهراصفهان www.iaushsh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شبسترآذربایجان شرقی www.iaushab.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ششده و قره بلاغفارس www.iausheshdeh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شوش خوزستان www.iaushush.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شوشترخوزستان www.iau-shoushtar.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسیاصفهان www.iaumajlesi.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شهربابککرمان www.shahrbabakiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شهرریتهران www.iausr.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضااصفهان www.iaush.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدستهران www.qodsiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکردچهارمحال و بختیاری www.iaushk.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شهریارتهران www.shriau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شهمیرزادسمنان www.shahmirzaddfiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شیرازفارس www.iaushiraz.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شیرگاهمازندران www.iaushirgah.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شیروانخراسان شمالی www.iau-shirvan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی صحنهکرمانشاه www.sahnehiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی صفادشتتهران www.safadashtiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی صفاشهرفارس www.iausafashahr.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی صوفیانآذربایجان شرقی www.sofianiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی صومعه سراگیلان www.sowmesaraiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی طالقانالبرز www.taleghaniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی طبسخراسان جنوبی www.iau-tabas.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی عجب شیرآذربایجان شرقی www.ajabshiriau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی علامرودشتفارس www.iaualamarvdasht.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتولگلستان www.aliabadiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی فارسانچهارمحال و بختیاری www.iaufarsan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی فراشبندفارس www.farashband-iau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی فراهانمرکزی www.iau-farahan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی فردوسخراسان رضوی www.ferdowsiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی فریدناصفهان www.reg.iaufr.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی فریمانخراسان رضوی www.fiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی فسافارس www.iaufasa.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجاناصفهان www.iaufala.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی فومن و شفتگیلان www.fshiau.ac.ir/Default.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآبادفارس www.iauf.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوهتهران www.iaufb.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی قایناتخراسان جنوبی www.iau-qaenat.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهرمازندران www.ghaemshahriau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی قروهکردستان www.iaughorveh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی قره ضیاالدینآذربایجان غربی  www.iaughz.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی قزوینقزوین www.qiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی قشمهرمزگان www.iauqeshm.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی قصر شیرینکرمانشاه www.IAU-GHASRSH.ir
دانشگاه آزاد اسلامی قمقم www.qom-iau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی قوچانخراسان رضوی www.iauq.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی قیروکارزینفارس www.iaughirokarzin.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی کازرونفارس www.Kau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی کاشاناصفهان www.iaukashan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی کاشمرخراسان رضوی www.iaukashmar.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی کبودرآهنگمرکزی www.iauka.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی کرجالبرز www.kiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی کرد کویگلستان www.kordkuy.iau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانکرمان www.Iauk.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاهکرمانشاه www.iauksh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی کلیبرآذربایجان شرقی www.iau-kaleybar.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی کمیجانمرکزی www.komijaniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی کنگانکرمانشاه www.kanganiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی کنگاورکرمانشاه www.iaukangavar.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی کوارفارس www.kavariau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی کوهبنانکرمان www.iaukoohbanan.ac.i
دانشگاه آزاد اسلامی کوهدشتمرکزی www.iaukoohdasht.ir
دانشگاه آزاد اسلامی کهنوجکرمان www.kahnoojiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی گالیکشگلستان www.galikeshiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی گچسارانکهکیلویه و بویر احمد www.iaug.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی گراشفارس www.iaugerash.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی گرگانگلستان www.gorganiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسارسمنان www.iau-garmsar.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی گرمیاردبیل www.iaugermi.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگاناصفهان www.giau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی گمیشانگلستان www.gmniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی گنابادخراسان رضوی www.iau-gonabad.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی گناوهبوشهر www.iaugenaveh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی گنبد کاووسگلستان www.gonbadiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی گوگانآذربایجان شرقی www.iaugowgan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی گیلان غربکرمانشاه www.iauggh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی لارستانفارس www.iaularestan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی لامردفارس www.iaulamerd.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجانگیلان www.liau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی لنجاناصفهان www.iauln.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی لنگرودگیلان www.iaul.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ماکوآذربایجان غربی  www.iaumaku.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهرخوزستان www.mhriau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ماهنشانزنجان www.azad-mahneshan.ir
دانشگاه آزاد اسلامی مبارکهاصفهان www.mau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی محلاتمرکزی www.iaumahallat.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی محمودآبادمازندران www.iaumah.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی مراغهآذربایجان شرقی www.iau-maragheh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی مرندآذربایجان شرقی www.marandiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشتفارس www.miau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی مریوانکردستان www.iaumarivan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمانخوزستان www.iaumis.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی مشکین شهراردبیل www.meshkin-iau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی مشهدخراسان رضوی www.mshdiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ملاردتهران www.iaumalard.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ملایرمرکزی www.iau-malayer.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ملکانآذربایجان شرقی www.malekaniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ممقانآذربایجان شرقی www.iaumamaghan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی مهابادآذربایجان غربی  www.iau-mahabad.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی مهاجرانمرکزی www.iaumohajeran.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی مهدی شهرسمنان www.msh-iau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی مهربانآذربایجان شرقی www.iaumehrban.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی مهردشت (دهق)اصفهان www.iaudehagh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی مهریزیزد www.iaumehriz.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآبآذربایجان غربی  www.iaum.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی میانهآذربایجان شرقی www.m-iau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی میبدیزد www.maybodiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی میمندفارس www.meymandiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی میمهاصفهان www.iaumeymeh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی مینابهرمزگان www.iauminab.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی مینودشتگلستان www.minoodashtau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی نائیناصفهان www.naeiniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباداصفهان www.iaun.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی نراقمرکزی www.iau-naragh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی نطنزاصفهان www.natanziau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی نظرآبادالبرز www.Naiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی نقدهآذربایجان غربی  www.iauna.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی نکامازندران www.iauneka.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی نورمازندران www.iaunour.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی نورآباد ممسنیفارس www.mamasaniiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی نوشهرمازندران www.iauns.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی نهاوندمرکزی www.nahavandiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی نهبدانخراسان جنوبی www.iauneh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی نی ریزفارس www.Iauneyriz.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابورخراسان رضوی www.iau-Neyshabur.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی نیک آباداصفهان www.iaunikabad.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی نیک شهرسیستان و بلوچستان www.nikshahriau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین (پیشوا)تهران www.iauvaramin.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ورزقانآذربایجان شرقی www.iauv.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی هادیشهرآذربایجان شرقی www.iauhadishahr.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی هرسینکرمانشاه www.iauharsin.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی هرمزهرمزگان www.iauhormoz.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی هرنداصفهان www.harandiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی هریسآذربایجان شرقی www.herisiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی هشترودآذربایجان شرقی www.hashtroodiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی هشتگردالبرز www.hiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی همدانمرکزی www.iauh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی هندیجانخوزستان www.iauhendijan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی هیدجزنجان www.iau-hidaj.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوجکهکیلویه و بویر احمد www.iauyasooj.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی یزدیزد www.iauyazd.ac.ir