دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

قابـل توجـه كليـه دانشجويـان مهنـدسـي پـزشكـي بيـوالكتـريـك

با توجه به اينكه طـرح نيـروي انسـاني براي دانـش آموختـگان رشتـه مهنـدسي پزشكي بيـوالكتريـك اختيـاريمي باشد. در صورت تمايل به گذراندن طرح نيروي انساني ، قبل از فارغ التحصيلي به اداره آمـوزش مراجعـه نموده و فـرم درخواست استفاده از طـرح را تكميـل و تحـويـل نمايند.

لازم به ذكر است درصورت تكميـل درخواست طرح مذكور، تحويل مدرك ليسانس منوط به تحويل نامه اتمام طرح نيروي انساني به اداره فارغ التحصيلان مي باشد.

اداره خدمات آموزشي دانشكده برق 23/9/92

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal