دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

اطلاعيه مهلت ارائه نمره كارآموزي و پروژه نهايي
 
بدينوسيله به اطلاع كليه دانشجويان گرامي رشته‌هاي فني و مهندسي مي‌رساند آخرين مهلت ارائه نمرات دروس كارآموزي و پروژه نهايي در هر نيمسال تحصيلي به شرح ذيل مي‌باشد:
1ـ چنانچه دروس كارآموزي و پروژه نهايي در نيمسال اول سال تحصيلي اخذ گردد حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان دوره تابستان همان سال تحصيلي نمره به اداره امتحانات و نمرات تحويل گردد.
2ـ چنانچه درس كارآموزي و پروژه نهايي در نيمسال دوم سال تحصيلي يا دوره تابستان اخذ گردد حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان نيمسال اول سال تحصيلي بعدي به اداره امتحانات و نمرات تحويل گردد. در غير اين صورت دروس حذف شده و دانشجو بايد در نيمسال بعدي نسبت به انتخاب واحد مجدد دروس موردنظر اقدام نمايد. چنانچه در انتخاب واحد مجدد فقط دروس ناتمام پروژه و كارآموزي باقيمانده باشد، دانشجو فقط نصف شهريه ثابت را پرداخت مي‌نمايد.
تذكر: چنانچه دانشجو در همان نيمسال يا دوره تابستان كه دروس فوق را اخذ نموده، نسبت به ارائه نمره قطعي آن حداكثر تا 31/3/ براي نيمسال دوم، 15/6/ براي دوره تابستان و 30/10/ براي نيمسال اول اقدام نمايد نمره مأخوذه در ميانگين ترمي تأثير مي‌گذارد. در غير اين صورت نمره قطعي شده درس ناتمام در نيمسال مأخوذه ثبت شده و فقط در محاسبه ميانگين كل منظور مي‌شود.
اداره آموزش
www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal