دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

مديريت دانشكده انساني

رديف

گروه تخصصي

نام و نام خانوادگي مدير گروه

1

رياست دانشكده

آقاي خليل ملك احمدي

2

معاون آموزشي و دانشجويي

آقاي خليل ملك احمدي

3

كارشناسي ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ريزي و كارشناسي علوم اقتصادي

دكتر مصطفي رجبي

4

دكتري ،كارشناسي ارشد وكارشناسي مشاوره

آقاي مهدي تبريزي

5

كارشناسي ارشد روانشناسي

دكتر يوسف گرجي

6

كارشناسي روانشناسي

سركار خانم فاطمه ايزدي

7

عمومي معارف

دكتر مجتبي جعفري

8

كارشناسي مددكاري اجتماعي

سركار خانم بتول امين جعفري

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal