خانه / لیست کانالهای دانشگاه

لیست کانالهای دانشگاه

کانالهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
 

کانال  روابط عمومی

 

https://sapp.ir/priaukhsh

https://eitaa.com/priaukhsh

نشانی سایت ثبت نام وکانال دفتر آموزش های تخصصی و کاربردی – کوتاه مدت دانشگاه
کانال حوزه معاونت پژوهش و فناوری https://telegram.me/

iaukhshrvp

کانال معاونت دانشجوئی ، فرهنگی و اجتماعی https://telegram.me/

farhangikhomeinishahr

 

کانال دفتر فرهنگ اسلامی

 

https://eitaa.com/daftarfarhang
https://Sapp.ir/daftarfarhang
کانال اداره آموزش https://telegram.me/

amoozeshiaukhsh

کانال دانشکده فنی و مهندسی
https://telegram.me/

iaukhsh_bio_elec

کانال گروه کارشناسی حقوق https://telegram.me/

bachelorlawdepartmentiaukhsh 

کانال گروه کارشناسی ارشد حقوق https://telegram.me/

masterlawdepartmentiaukhsh